TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


VoIP 2011?de 250 milyon olacak

VoIP internet telefonu kullan?c?s? say?s?n?n 2011?de 250 milyona ula?aca?? öngörülüyor. VoIP kullan?c?s? say?s? 2005?te 25 milyondu.

Voice Over IP teknolojisi, bir IP Network (Kablo, Kiral?k Hat, Frame Relay, ADSL vs.) üzerinden ses ve faks ileti?imi sa?l?yor. Böylece, uluslararas? telefon ve faks ileti?imi ucuza geliyor. VoIP cihazlar?n?n özel bir santrale ba??ml? olmamas? ve her router veya santralle çal??abilmesi sayesinde yat?r?m maliyeti dü?üyor.

Avrupa Görsel-??itsel ve ?leti?im Enstitüsü?nün (IDATE) ara?t?rmas?na göre, VoIP (Voice Over Internet Protocoll) teknolojisi en h?zl? Asya?da yay?l?yor ve özellikle bireysel kullan?c?lar taraf?ndan tercih ediliyor. Örne?in, Japonya?da 11 milyon VoIP kullan?c?s?na kar??l?k, online nüfusta Dünya birincisi olan ABD?de ise sadece 4.5 milyon VoIP abonesi bulunuyor. ?irketler ise bireysel kullan?c?lara göre, VoIP?ye kar?? daha temkinli davran?yor.AA
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var