TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


?nternette haberin gelece?i parlak

ABD merkezli bir ara?t?rmaya göre, internet haber kayna?? olarak televizyonun ard?ndan ikinci. ?nternet, tüm haber mecralar?n?n yüzde 17?sini olu?turuyor.

ABD?de internet mecralar?n? temsil eden Online Publishers Association (?nternet Yay?nc?lar? Birli?i) taraf?ndan yap?lan ara?t?rma, internet gün boyunca i?yerlerinde 1 numaralar? haber edinme kayna?? oldu?unu savunuyor. ?nternet, ak?am saatlerinde ise televizyondan sonra ikinci s?rada. ABD?de internetin yükseli?i eri?im ücretlerindeki ucuzlu?a ba?lan?yor. Türkiye, OECD?de aras?nda internet eri?iminin en pahal? ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

Ball State University bünyesindeki Center for Media Design kurumunun yürüttü?ü ankette, 350 ki?inin günlük ya?ant?lar? sürekli olarak izlendi, haber için hangi mecralar? takip ettikleri kayda geçildi. Bunun için her dene?in pe?ine bir anketör tak?larak, her 15 saniyede bir hareketleri bilgisayara girildi. Online Publishers Association (OPA) Ba?kan? Pam Horan, bu tip bir gözlem yönteminin alan?nda bir ilk oldu?unu ifade ediyor.

GAZETE VE ?NTERNET KOMB?NASYONU
Ara?t?rmaya göre, gazete okurlu?u sabahlar? zirve yap?yor. Sabah saatleri 8 ila 11 aras?nda gazeteler yüzde 17 okunurlu?a eri?iyor. Gazete ile internet sabah saatlerinde toplamda yüzde 44 okunurlu?a eri?iyor. Ayn? süre zarf?nda dergi okunurlu?u da yüzde 7 ila 39 aras?nda de?i?iyor. Televizyon izleme oran? da yüzde 44 ile 62 aras?nda de?i?iyor. Ara?t?rmay? yapan uzmanlar, deneklerin ayn? anda birkaç mecray? birden kulland???n? vurguluyor. Bu al??kanl?k, genellikle aç?k b?rak?lan televizyon ile yaz?l? bir mecran?n birlikte takip edilmesi ?eklinde oluyor.

?NTERNET ÜST GEL?R GRUBUNA H?TAP ED?YOR
Horan, temkinli bir varsay?mla internetin yakla??k yüzde 17?lik bir okunurlu?a eri?ti?ini, kimi kullan?c?larda bu oran?n daha yükseklere ç?kt???n? ifade ediyor. Ara?t?rma ayn? zamanda 350 dene?in gelir seviyelerini de hesaba katarak ?u sonuca vard?; interneti ana haber mecras? yapan okurlar?n geliri, gazeteyi ana haber mecras? yapanlara göre yüzde 25 daha yüksek. Ara?t?rman?n sponsoru Online Publishers Association (?nternet Yay?nc?lar? Birli?i) Ba?kan? Pam Horan, internetin yüksek gelir gruplar? aras?ndaki yayg?nl??? ve okunurlu?una kar??n yeterli düzeyde reklam geliri elde edemedi?ini savunuyor.

ABD?de faaliyet gösteren internet ara?t?rmalar?nda uzmanla?an Pew Internet and American Life Project adl? kurumun Mart ay?nda yay?mlanan raporuna göre, 50 milyon ABD yurtta?? interneti anahaber kayna?? olarak kullan?yor. Ayn? zamanda internette haber okumak, internette yap?lan ba?l?ca etkinlikler aras?nda üçüncü s?rada.

?NTERNET?N ÖNÜ AÇIK, ?GÖLGE ETME YETER?
Gazetecili?in duayenlerinden H?fz? Topuz, 05/06/06 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yay?mlanan ??nternet ileti?im araçlar?n? geri plana itti? ba?l?kl? yaz?s?nda internet için ?unlar? söylüyor: ??nternetin avantaj? üretimin ve da??t?m?n?n kolayl??? ve ucuzlu?u. ?nternette haber ve bilgi dola??m?n?n maliyeti dü?ük. Devletin veya medya patronlar?n?n bask?s? ve denetimi yok, çok yararl? bir i?.?

?nternetin, di?er mecralara göre avantajlar? olan özgürlükçü ortam? ve haberleri ki?iselle?tirilmi? olarak sunmas? sayesinde h?zla yayg?nla?aca?? dü?ünülüyor. Ancak, örne?in Türkiye?de internetin geli?mesindeki en önemli engel yüksek eri?im fiyatlar?. ABD?de internetin ana haber kayna?? olarak öne ç?kmas?n?n alt?nda yatan en önemli etken de, son y?llarda eri?im ücretlerindeki dramatik dü?ü? olmu?tu.CNet
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var