TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Mobil para transferinde i?birli?i

MasterCard Worldwide ve Dünya GSM Birli?i (GSMA) uluslararas? ki?iden ki?iye para transferini basitle?tirmeye dönük program?n pilot uygulamas?n? gerçekle?tirmek için ortak çal??ma yapacaklar?n? duyurdu.


Ba?lat?lacak olan pilot uygulama, dünyan?n dört bir yan?nda geleneksel bankac?l?k hizmetlerinden yararlanamayan çok say?da insan? hedefleniyor.

MasterCard Worldwide ve Dünya GSM Birli?i (GSMA) taraf?ndan 2007 y?l?nda ba?lat?lacak olan pilot uygulama, toplumun bankalardan uzak kalan kesimlerini, bir ba?ka deyi?le dünyan?n dört bir yan?nda geleneksel bankac?l?k hizmetlerinden yararlanamayan çok say?da insan? hedefleniyor. Pilot uygulama, MasterCard MoneySend program? ile Dünya GSM Birli?i?nin bir araya gelerek belli baz? ülkelerde çal??an ki?ilerin Anavatanlar?ndaki yak?nlar?na ve arkada?lar?na çabuk, kolay ve güvenli bir biçimde para transferi yapabilmelerini sa?lamaya yönelik olacak.Pilot uygulama öncelikle, kullan?c?lar?n kendi ülkelerine düzenli olarak para gönderdikleri bölgelerdeki ki?iden ki?iye para transferleri üzerinde yo?unla?acak. Uygulamada, al?c?lar?n cep telefonu a?lar? üzerinden bir metin mesaj? gönderilerek durumdan haberdar edilmesi ve bu insanlar?n gönderilen tutarlar?, yerel bankalar?n açt??? banka kart? ve ön ödemeli kart hesaplar? vas?tas?yla alabilmesi öngörülüyor. Bu transferlerin yap?lmas?na imkan verecek spesifik çözümler, uygulamaya kat?lan Dünya GSM Birli?i üyesi operatörler ve bunlar?n i? orta?? olan mali kurumlarla birlikte, pilot uygulaman?n gerçekle?tirildi?i her bir pazar?n kendi gereksinimlerine göre yap?land?r?lacak.Amaç büyümeden faydalanmakMasterCard MoneySend hali haz?rda kullan?lan ?ki?iden ki?iye uluslararas? para transferi? programlar? kar??s?nda hem pratikte hem de maliyette daha fazla avantaj sa?l?yor. Geli?mekte olan ülkelerde cep telefonu kullan?m?ndaki önemli büyümeden yararlanma amac?yla geli?tirilen program, insanlar?n daha geleneksel, fiziksel mali hizmetler altyap?s?ndan ?geçi? yapmalar?n?? amaçl?yor. Bugün için, dünya çap?nda 2.5 milyar? a?k?n cep telefonu bulunuyor. 2015 y?l?na gelindi?inde, bu rakam?n be? milyar? geçmesi bekleniyor. ?statistiklere göre geli?mekte olan ülkelerdeki cep telefonu penetrasyonu geli?mi? ülkelerdekinden iki misli daha h?zl? büyüme gösteriyor. GSMA?ya göre, cep telefonu a?lar? dünya nüfusunun %80?inden fazlas?n? kaps?yor.Program içindeki rollerMasterCard - GSMA ile yap?lan anla?ma çerçevesinde, MasterCard küresel olarak entegre hale getirilmi? a?? vas?tas?yla MasterCard MoneySend program? için uluslararas? i?lem switch ve takas hizmetlerinin yan? s?ra çe?itli ödeme kart? ürünleri sa?layacak. MasterCard ileri küresel bilgi i?lem (processing) platformu ? 160 farkl? para birimi kullanarak ? dünyan?n dört bir yan?ndaki 210 ülke ve özel bölgede i?lemleri i?lemek gibi benzersiz bir özelli?e sahip. Platform, küresel ölçek ekonomileri yaratmada ve kritik bilgi i?lem yetene?inde neredeyse yüzde 100 kapasite kullan?m? getiriyor. Ayr?ca, MasterCard i?lemin kendisine ait k?sm?n? 120 milisaniye gibi büyük bir h?zla switch edebilmekte (kurumlar aras?nda yönlendirebilmektedir) ve böylece önceleri mevcut para transferi hizmetlerinde paray? almak için saatlerce hatta günlerce beklemek zorunda kalan al?c?lar için ödemelere büyük bir h?z kazand?r?yor.MasterCard mü?terisi bankalar ? Kat?l?mc? MasterCard mü?terisi bankalar gönderilen paralar? MasterCard veya Maestro ödeme kart? ürünleri vas?tas?yla al?c?lara ula?t?racaklar. Bankalar tüm para transferlerini yönetecek, kurallara uygunlu?u sa?layacak ve bunun yan? s?ra risk yönetimini de üstlenecekler.GSMA ? 700?ü a?k?n cep telefonu operatörünü temsil eden küresel bir meslek örgütü olan Dünya GSM Birli?i pazara hizmet götürülmesine yard?mc? olabilmek için MasterCard Worldwide ile i?birli?i yapacak. Her bir pilot pazardaki GSM Birli?i üyesi operatörler abonelerine hizmet verilmesini sa?lamak için yerel veya bölgesel seviyede bankalar ile i?birli?ine gidecekler.Bu duyuruyu destekleyecek B-roll ?u adresten indirilebilmektedir: http://www.largeblue.com/extranet/webershandwick/mastercard/broadcast.htmHürriyet
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var