TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
26/03/2017  


Son Model Cep Telefonlar?

Nokia ve Philips?in son ç?kan e?siz telefonlar?, dünyan?n en pahal? telefonu, fiyatlar?, özellikleri.


NOKIA N8600 LUNA

Nokia?dan ?premium? telefon serisine yeni bir tanesi daha yolda. Oldukça kaliteli malzemeden yap?lan cihaz?n foto?raflar? Internet?te görünmeye ba?lad?. 2Megapixel kameral?, 1GB?da haf?zas? var yazana göre. Bu kayan kapakl? telefonun önümüzdeki günlerde daha detayl? bilgilerini görmeye ba?lam?? oluruz.


NOKIA 8800 TAK?PÇ?S? M??

Nokia?n?n pahal? 8800 modelinin takipçisi olabilecek bir telefonun foto?raflar?. 8800, az bulunan bir model özellikler yüksek gelir seviyesine hitap eden tasar?m? ve ala??m?yla hitap ediyor. Tabii ki tek nedeni fiyat?, çok geli?mi? özellikleri olmamas?na ra?men fiyat?n?n bin YTL?nin üzerinde olmas?. 8800??n benzeri böyle bir model geldi?ine göre (ki metali yine ayn? kaliteli cinsten mi buna bakarak takipçisi olup olmad???na karar vermek laz?m), 8800??n belirli bir kitle taraf?ndan tercih edildi?ini söyleyebiliriz.


PHILIPS XEN?UM NRG
Philips?in Xenium isimli bu modeli normal cep telefonu piliyle çal???yor fakat piliniz bitmeden önce, normal kalem pil koyarak ?arj etmesini sa?layabiliyorsunuz. Yazana göre 3 saatlik konu?ma süresini bu ?ekilde elde edebiliyormu?sunuz. Pili s?k s?k biten birisi olarak, telefonun oldukça ilginç oldu?unu söyleyebilirim.

Öte yandan çözüm kalem pil kullanmak m?d?r emin de?ilim ama yeni renkli ekranl? ve bir çok özellikli telefonlar?n pil sorunlar?n? art?k çözmeleri gerekiyor. Ekranlar iyile?ip, özellikler artarken, cihazlar?n pil ömürlerinin azal?yor olmas? kabul edilemez bir ?ey. Yani temel özellikdir pil. Pil yoksa hiçbir özellik çal??maz. Ya yapacak bir ?ey yok ya da üreticiler daha dikkat çeken özelliklere kafa yorduklar?ndan pil ömrü gibi arka planda kalm?? bir ?eyle ilgilenmiyorlar. Hangisi dersiniz?


DÜNYANIN EN PAHALI TELEFONLARI

Wired dergisi, en pahal? telefonlar? göstermi?. Sanki bir marifet. Yanda görünen Nokia Vertu Cobra. Üzerine de?erli ta?lar? koyarsan her ?ey pahal? olur. Dünyan?n en pahal? arabas? p?rlanta ta?larla süslenmi? bir araba olabilir o zaman veya evi? Sadece en pahal? demek için mi bunlar?n hepsi?

Bu Nokia?n?n fiyat? 310,000 Amerikan Dolar?.


NOKIA 5700 EXPRESS MUS?C

Nokia, müzik telefonu konusunda biraz daha iyi ad?mlar atmaya ba?lad?. Gençlere daha uygun, daha e?lenceli modellerle pazarda yer edinmeye çal??an Nokia yine de biraz kal?n görünüyor. Bunun nedeni de ayn? zamanda 3G bir telefon olmas?. 2 megapixel kameras? da bulunuyor.Hürriyet
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 4 Ziyaretci Var