TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


?Mü?teri için teknoloji?

Türk Telekom ve Siemens i?birli?iyle hayata geçirelecek yeni proje ile Türk Telekom ?ubelerine gitmeden, ça?r? merkezi veya internet yoluyla tüm hizmetlerden faydalanmak mümkün hale gelecek.

Türk Telekom?un "Mü?teri ?çin Teknoloji" slogan? ile hayata geçirece?i yeni yaz?l?m projesinin tan?t?m toplant?s? Swissotel?de yap?ld?. Toplant?da konu?an Türk Telekom Genel Müdür Yard?mc?s? Celalettin Dinçer, Türk kullan?c?lara dünyadaki son geli?meleri sunmak amac?yla Siemens ile ortak bir projeye imza att?klar?n? belirterek, bu sayede mü?teri memnuniyetini en üst seviyeye çekerek onlara ki?iselle?tirilmi? hizmetler sunmay? hedeflediklerini kaydetti.

"150 ki?ilik uygulama ekibi görev alacak"

Türkiye?nin en büyük yaz?l?m projelerinden biri olan "Mü?teri Hizmetleri ve Faturalama Projesi"nin 8 modülden olu?tu?unu dile getiren Dinçer, Siemens liderli?inde her biri alanlar?nda dünyaca ünlü Convergys, ATOS Origin, Oracle, Subex Azure, HP, Gantek ve Innova firmalar?ndan olu?an bir ortakl?kla hayata geçirilecek projede Türk Telekom çal??anlar? ile beraber 150 ki?ilik bir uygulama ekibinin görev alaca??n? söyledi. Dinçer, projenin iki y?lda bitirilmesinin planland???n? belirterek, 2007 y?l? sonunda geni? bant internet hizmetlerini devreye alm?? olacaklar?n? vurgulad?.

"61 milyon dolara mal olacak"

Dinçer, 61 milyon dolara mal olacak proje ile mü?teri odakl? bir yap?ya geçi?i sa?lad?klar?n? belirterek, "Böylece mü?terilerimizin de?i?ken ihtiyaçlar?na cevap verecek pazarlama modelleri hayata geçirilebilecek ve bu ihtiyaçlardan do?an yeni servisler mü?terilere h?zla sunulabilecek" dedi. Sistem ile ar?za i?lemlerinin h?zlanaca??n? ve mü?terilerin art?k herhangi bir i?lem için Türk Telekom ?ubelerine gelmek yerine, ça?r? merkezi veya internet sayfas? arac?l??? ile hizmet alabilece?ini belirtti.

"Tüm hizmetler tek faturada birle?tirilecek"

E?er bir mü?teri Türk Telekom?dan birden fazla hizmet al?yorsa, tüm hizmet bedellerinin tek faturada toplanaca??n? ve yeni esnek tarife planlar?n?n olu?turulaca??na i?aret eden Dinçer, "Bu çözümler dünyan?n önde gelen operatörlerinin kulland??? çözümlerdir. ?imdi Türk Telekom mü?terileri de bu yüksek teknolojiden faydalanacak. Mü?terilerimize zaman kazand?rmak için daha iyi bir hizmet vermeyi amaçl?yoruz" diye konu?tu.

"Mobil ve sabit hatlar birlikte ya?ayacak"

Siemens Yönetim Kurulu Ba?kan? Zafer ?ncecik ise, yetersiz teknolojik altyap? ile rekabetçi hizmetler sunman?n mümkün olmad???n? ifade ederek, "Bu proje, sabit hatlar?n da mobil hatlar gibi rekabetçi olmas?n? sa?layacak. Her iki ?ebeke de birlikte ya?ayacak. Cep telefonu geldi?i için, sabit hatlar öldü, diye dü?ünemeyiz" dedi.

Projenin sadece Türk Telekom mü?terilerine de?il, Türkiye?ye hizmet edece?ini dile getiren ?ncecik, "Mü?teri ?çin Teknoloji" projesi sayesinde Türk Telekom ile uzun y?llardan beri süregelen i? ortakl?klar?n?n perçinlenece?ini vurgulad?.

Siemens Komünikasyon Sistemleri Grubu?nun 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren Nokia Netxworks ile birle?erek NSN (Nokia Siemens Networks) ad? alt?nda faaliyetlerine devam etti?ini hat?rlatan ?ncecik, "Projenin zaman?nda ve en ideal ?ekilde gerçekle?mesi yolunda tüm NSN ekibinin son derece özveriyle çal??aca??na ve dünya çap?nda sahip olduklar? tecrübeyi sonuna kadar kullanaca??na olan güvenim tam" diye konu?tu.Milliyet
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var