TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Dizüstü WiMax ile 2008?de tan??acak

Intel, dizüstü bilgisayarlar?n kablosuz yeteneklerini çe?itlendirecek WiMax özelli?ini, 2008 y?l?nda ç?karaca?? Montevina platformuyla sunacak.


Intel, Centrino platformlar?na WiMAX özelli?ini önümüzdeki sene eklemenin haz?rl???n? yap?yor. WiMax özelli?i, 2008 y?l?nda Montevina ad? ile sunulacak Centrino platformunda bulunacak. Dizüstü bilgisayarlara gelecek bu özelli?in, WiMax hizmeti için talebi art?rmas? bekleniyor.

Intel, WiMAX?in dizüstü bilgisayarlarda kullan?labilir hale gelmesinin bu teknoloji için yap?lacak olan giri?imleri de h?zland?rmas?n? bekliyor. Böylece Wi-Fi?da oldu?u gibi ürünün servisi geli?tirdi?i bir süreç ya?anacak.

Wi-Fi özelli?ine sahip olmay? sürdürecek olan yeni nesil Centrino platformlar?, WiMax özelli?inin eklenmesi ile bu servisin verildi?i bölgelerde kullan?c?lar? kablosuz modeme ba??ml? olmaktan kurtaracak.

2008 y?l?n?n ikinci yar?s?ndatüketici ile bulu?mas? planlanan Montevina, 45-nanometre i?lemci teknolojisi ve tümle?ik video kod çözücüsüne sahip olacak. Intel, Montevina ile ilgili ayr?nt?l? aç?klamalarda bulunmasa da yeni platformda yüzde 40 daha az yer kaplayan parçalar?n kullan?laca?? ve bunun da daha küçük dizüstü bilgisayar üretiminin önünü açaca?? belirtiliyor.

WiMAX?in kapsama alan?n?n daha geni? olmas?, daha uzun süre ayn? ba?lant? noktas?na ba?l? kalarak kesintisiz servis almay? sa?layacak. Wi-Fi ba?lant?n?n kapsama alan?n?n daha dar olmas?, bu geçi?leri s?kla?t?rarak mobil kullan?m?n önünü t?k?yordu. Wi-Fi bu yüzden, sadece bulunulan bir noktada kablosuz ba?lant? arac? olarak ortaya ç?k?yor.
Mynet
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var