TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Dul Kad?n

Jack ve arkada?? Bob, kayak yapmaya Kuzeye gitmi?ler. Bir kaç saat
yol ald?ktan sonra korkunç bir kar f?rt?nas?na yakalanm??lar.
Yak?ndaki bir çiftlik evine arabalar?n? çekmi?ler ve evin çekici
han?m?ndan geceyi orada geçirmek için izin istemi?ler.
- "Dul bir kad?n?m ben" diye aç?klam?? han?m,
- "E?er evimde kalman?za izin verirsem kom?ular dedikodu yaparlar."
- "Endi?elenmeyin" demi? Jack, "ah?rda da rahat edebiliriz."
Bir sene sonra Jack, dulun avukat?ndan bir mektup alm??.
Arkada?? Bob?u ça??rarak sormu?:
- "Bob, ?u çiftli?inde kald???m?z çekici dul kad?n? hat?rl?yor musun ?"
- "Evet, hat?rl?yorum."
- "O gece geç vakit eve gidip, o kad?nla yatt?n m? ?"
- "Evet, itiraf etmeliyim ki bunu yapt?m."
- "Ona kendi ad?n yerine benimkini verdin mi peki ?"
Bob yüzü k?zararak cevap verir:
- "Evet, korkar?m öyle yapt?m."
- "Eh, sana çok te?ekkür borçluyum dostum. Kad?n ölmü? ve çiftli?ini de
bana b?rakm??."


Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var