TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Cad?lar partisi

Evli bir çift cad?lar partisine davetliydi.D??ar?ya ç?kmak için haz?rlan?rlarken kad?n?n migreni tuttu, evde kalmak zorundayd?.Kocas?na, partiye yaln?z gitmesini, onun e?lencesini bozmak istemedi?ini söyledi.Biraz tart??t?ktan sonra adam kostümünü giydi ve partiye gitti kad?n da birkaç aspirin al?p yatt?. Biraz uyuduktan sonra kendini daha iyi hissederek uyand? ve partiye giderek kocas?na sürpriz yapmaya karar verdi.Tam haz?rlan?rken "acaba ben yan?nda de?ilken kocam neler yap?yor" diye dü?ündü ve kocas?n?n kendisini tan?mamas? için de?i?ik bir kostüm giyerek partiye gitti. Oraya vard???nda bir kenarda onu izlemeye ba?lad?. Kocas? arka arkaya de?i?ik k?zlarla ve onlarla çok yak?nla?arak dansediyordu, nereye kadar gidebilece?ini görmeye karar verdi.Kocas?na yakla?t?,Onunla çok samimi bir ?ekilde dansetmeye ba?lad?,kula??na d??ar?ya ç?kabileceklerini f?s?ldad?. Arabalardan birine girerek sevi?tiler ve gece yar?s?ndan önce maskeler ç?kar?lmadan kad?n eve gitti, kocas?n?n dönü?ünü beklemeye ba?lad?. Adam sabaha kar?? 01.00 sular?nda ve döndü ve do?ru yata?a gitti. Kadin :
-"Parti nas?ld? kocac???m" diye sordu, Adam da:
-"Sensiz hiç e?lenemedim tatl?m" diye yan?tlad?. Kad?n,
-"?nanm?yorum" diye cevaplad?, "Bahse girerim çok e?lenmi?sindir" Adam
-"Gerçekten hayat?m. Partiye gitti?imde baz? arkada?larla s?k?ld?k, alt kata inip bütün gece poker oynad?k. Fakat kostümümü ödünç verdi?im o Allah??n cezas? herif bir e?lenmi?, bir e?lenmi?, anlata anlata bitiremedi....


Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var