TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Ben de bunlar? unutaca??m

Bir uçak Afrika?n?n balta girmemi? ormanlar?n?n üzerinden geçerken dü?er. Uçak küçük bir nakliye uça??d?r ve sadece Amerikal? pilot kurtulur. Ormanda ya?ayan bir zenci kabile bu pilotu bulur. ?yile?tirir ve pilot gel zaman git zaman bu kabilenin içinde ya?amaya al???r. Derken y?llar geçer ve kabilede çocuklar beyaz ve sar???n do?maya ba?lar. Bir, iki... Kabile ?efi bakm?? ki bu i? böyle olmayacak pilotu kar??s?na al?p konu?maya karar verir. Pilotu ça??r?r ve sorar:
- "Nedir bu, yani sen geldikten sonra çocuklar?m?z beyaz do?maya ba?lad??" der ?ef.
Pilot da kendini savunmak için ?öyle der:
- Say?n ?efim siz burada ormanlar?n içindesiniz bilmezsiniz, do?al seleksiyon denen bir?ey var yani canl?lar zaman geçtikçe özelliklerini de?i?tirir. Mesela ?u at? ele alal?m; bak?n at çok güzel beyaz bir at, ama yavrusu siyah olmu??
?ef bir ata bakar, bir yavrusuna, bir de pilota ve ?öyle der:
- Tamam sen onu unut, ben de bunlar? unutaca??m.


Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var