TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Google otomatik çeviriye göz dikti

Dünyan?n en büyük internet arama motoru ?irketi Google, otomatik çeviri alan?na göz dikti.

??statistiksel otomatik çeviri? ad? verilen mant??a göre, eskiden dil bilimcilerin çeviri yap?lacak dillerin gramer kurallar? ve sözlüklerini bilgisayarlara yüklemesinin yerine, iki dil aras?nda daha önce insanlar taraf?ndan yap?lan mümkün oldu?u kadar çok çeviri bilgisayara yükleniyor.

Kullan?lan program?n kaynak metinde kar??la?t??? cümleleri, bu cümlelerin eski çevirilerini bularak hedef dile çevirmesi bekleniyor.

Google??n otomatik çeviri çal??malar?n?n yürütüldü?ü laboratuvarlar?n ba??ndaki Alman as?ll? mühendis Franz Och, sonuçta elde edilen çevirilerin kalitesi mükemmel olmasa da önceki otomatik çevirilere göre bir ilerleme sa?land???n? söyledi.

Och, "Uzun zamand?r otomatik çeviri i?i içinde olan insanlar bizim Arapça-?ngilizce çeviri çal??malar?m?z? gördüklerinde, sonuçlar?n ??a??rt?c?? ve ?ç???r aç?c?? oldu?unu söylediler" dedi.

Och?un aç?klamalar?na göre, otomatik çevirinin ne oldu?unu bilmeyen ba?kalar? ise yap?lan çevirileri okuyunca "Burada, be?inci sat?rda hata var. ??e yar?yor görünmüyor, çünkü burada bir hata var" gibi itirazlarda bulunmu?lar.

Google??n Rusça konu?an çal??anlar? ise ?ngilizceden ana dilleri Rusçaya yap?lan otomatik çevirileri gördüklerini, bu çevirilerin "anla??l?r ama biraz garip oldu?unu" belirtti.

2002?de Almanya?dan ABD?ye göç eden Och, Almanca, ?ngilizce ve biraz ?talyanca biliyor.

BM ve AB dokümanlar?ndan ald?klar? Arapça ve ?ngilizce metinleri bilgisayara yüklediklerini belirten Och, bilgisayarlara ne kadar çok çeviri metni yüklenirse otomatik çevirinin o kadar iyile?ti?ini belirtti.

Afrika dillerinde sorun

Bu nedenle kayda de?er miktarda çevirileri olmayan, baz? Afrika dilleri gibi dillerde ise otomatik çeviri konusunda daha fazla sorun ya?an?yor.

Och, istatistiksel analiz yöntemini kullanan kendi çeviri programlar?n?n baz? diplomatik gaflar? da önleyebilece?ini belirtti.

Google??n projesinde geçti?imiz y?l boyunca çal??an Edinburg Üniversitesi?nden Prof. Miles Osborne, Google??n otomatik çeviri çal??malar?n? takdir etti?ini ama otomatik çevirinin hala s?n?rlar? oldu?unu söyledi.

Osborne, "En iyi sistemler (örne?in Google??nkiler), Arapça-?ngilizce gibi dil çiftlerinde gerçekten çok iyi i? ç?karabilir. Ya da örne?in bir Japonca patent belgesine bak?p sizin arad???n?z özelliklere uygun olup olmad???na karar verebilirsiniz" dedi.

Google Ba?kan? Eric Schmidt ise otomatik çeviri alan?ndaki geli?melerin, siyasi sonuçlar? olabilece?ini belirtti.

Google Ba?kan? Schmidt, "Çok çok say?da toplum, dilin belirledi?i, birbirlerini anlamayan topluluklar halinde ya??yor ve dil engeli nedeniyle di?er insanlar?n ne söyledi?ine gerçekten sempati duymuyorlar. Bu engeli a?mak üzereyiz ve bu gerçekten de muazzam bir?ey" dedi.CNN Türk
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var