TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Cam rengini de?i?tiren ak?ll? gözlük

ABD?de geli?tirilen bir güne? gözlü?ü, çerçevesindeki minik bir elektronik kontrol dü?mesi ile cam?n? istenen renge dönü?türebiliyor.

Seattle kentindeki Washington Üniversitesi?nde geli?tirilen güne? gözlü?ü cam?nda kullan?lan bir tür elektrokromik polimer, elektrik ak?m?na yan?t vererek, karanl?k ve renk derecesini ayarl?yor.

Cam, sadece renk de?i?tirilmek istendi?inde güç kullan?yor.

Bulu?lar?n? Amerikan Kimya Vakf? y?ll?k toplant?lar?nda sunan ara?t?rmac?lar, güne? gözlü?ünde kullan?lan minik bir bataryan?n binlerce kez renk de?i?tirmek için yeterli oldu?unu belirtti.

Ara?t?rmac?lar, gözlü?ü tan?t?rken, camlar?n ?effaftan maviye ve birçok renkte çe?itli derecelerde koyula?t?rabildi?ini gösterdi.CNN Türk
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var