TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
25/02/2020  


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?

23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin aç?l?? günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram??n? birlikte kutlar?z.

Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmas?d?r. Osmanl? imparatorlu?u döneminde egemenlik padi?ah­ta idi. Padi?ah ülkeyi diledi?i gibi yönetirdi. imparatorlu?un son y?llar?nda padi?ahlar rahatlar?n? dü?ündüler. Yurt bak?ms?z kald?. Ülke sorunlar? yüzüs­tü b?rak?ld?. Bu s?rada Birinci Dünya Sava?? ba?lad?. Sava? dört y?l sürdü. Bizimle birlikte olanlar sava?ta yenildi. Sava? kurallar?na göre biz de yenil­mi? say?ld?k. Yurdumuz ?ngilizler, Frans?zlar, Yunanl?lar, ?talyanlar taraf?ndan payla??ld?. Padi?ah ve yanda?lar? ülkenin payla?t?r?lmas?na ses ç?karmad?lar.

Mustafa Kemal Pa?a Ulusal Kurtulu? Sava??'n? ba?latmak için ?stanbul?dan Samsun'a 19 May?s 1919 günü geldi. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas?a gitti. Sivas ve Erzurum'da kongreler toplad?. Mustafa Kemal Pa?a egemenli?in ulusta oldu?una inan?yordu. Bu inançla «Ulusu yine ulusun gücü kurtaracakt?r. Tek bir egemenlik vard?r, o da ulusal egemenliktir» diyordu. Yurdun dört bir yan?ndan seçilip gelen temsilciler - milletvekilleri - Ankara'da 23 Nisan 1920 günü topland?lar.

?lk Büyük Millet Meclisi'nin topland??? yap? Ankara'da Ulus Alan'?ndan istasyona giden caddenin ba??ndad?r. Bugün Kurtulu? Sava?? Müzesi olan bu yap? tek katl?d?r. O y?llar ülkemiz yokluk yoksulluk içindeydi. Milletvekillerinin oturdu?u s?ralar bir okuldan getirildi. Meclis gaz lambas? ile ayd?nlan?yor, soba ile ?s?n?yordu. Top seslerinin Ankara'da duyul­du?u zamanlarda bile meclis düzenli topland?.

Ulusal Kurtulu? Sava??m?zla ilgili bütün kararlar bu mecliste al?nd?. Mustafa Kemal Pa?a'n?n önderli?inde ulusumuz dünyaya Ulusal Kurtulu? Sava?? dersi verdi. Ezilen uluslara kurtulu? yolunu açt?. Ba??ms?zl?k sava??n?n öncüsü olan kurtulu? sava??m?z yeryüzünün öteki uluslar?na örnek oldu.

23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi'mizin topland??? gündür. 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya ba?lad??? gündür. Bu gün Milli Egemenlik Bayram?'m?zd?r.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayram?d?r. Atatürk'ün Türk çocuklar?na arma?an etti?i bu bayram ?enliklerine son y?llarda yabanc? ulus­lar?n çocuklar? da kat?lmaya ba?lam??t?r. Atatürk çocuklara çok de?er verir, gezilerinde okullara u?rar, ders dinler, sorular sorard?. «Bugünün küçükleri yar?n?n büyükleridir.» diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince ö?rencilere b?rak?lmas? gelene?ini ba?latt?. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara b?rak?l?r. Bu güzel gelenek her y?l yinelenir. Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alan? olur. Çocuklar törenlerde konu?­malar yaparlar, ?iirler okurlar. Gece fener alaylar? düzenlenir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayram? egemenli?in ulusta oldu?u dü?üncesinin kabul edildi?i gündür. Çocuk bayram?m?zd?r. Yar?n?n büyükle­ri olan siz çocuklar?n bayram?d?r.23 N?SAN
23 Nisan 1920 günü. Büyük Millet Meclisi

Ankara'da toplanarak ulusun egemenli?ini

ilan etmi?ti. O heyecanl? günü ya?am?? olan

bir büyü?ümüz ?unlar? anlat?yor :

O gün, ?imdiki Ulus Meydan?nda bir tabur piyade s?ralanm??t?. Askerlerin arkas?nda da Ankaral?lar toplanm??t?.

Saat on dörtte, birkaç yüz ki?ilik bir kafile, ba?lar?nda Mustafa Kemal oldu?u halde Ta?han'a iniyordu. Bu bir avuç insan, yok edilmek istenen bir ulusu kurtarmak için birle?mi?lerdi. Hepsinin ümidi de Mustafa Kemal'de idi.

Büyük Millet Meclisi olarak kullan?lacak ta? binan?n pencerelerine ufak bayraklar as?lm??t?. Binada ba?ka bir ola?anüstü durum göze çarpm?yordu. Sa?daki küçük kap?dan, önce Mustafa Kemal, mebuslar içeriye girdiler. Bir koridoru geçtikten sonra sa?daki salona girdiler. Salonda tahta bir kürsü tam kap?n?n kar??s?na konmu?tu. Oturmak için de okul s?ralar? dizilmi?ti. Salonu ?s?tmak için bir soba kurulmu?tu. Sobada e?ri bü?rü bir kaç boru yükseliyordu. Tavanda da bir gaz lambas? sallan?yordu.

Herkes yerine oturunca, Sinop mebusu olan ya?l? bir zat ba?kanl?k kürsüsüne geldi. Meclisi açt?. Onun bu s?rada yapt??? konu?ma heyecanla dinlendi.

Meclisin ertesi günkü toplant?s?nda, Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesinden beri geçen olaylar? aç?klad?. Bundan sonra Büyük Millet Meclisi'nin hak ve yetkilerini belirten bir teklifi Meclise sundu. Bunun kabul edilmesiyle Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kazand?. O günkü toplant?da Mustafa Kemal Birinci Ba?kan seçildi. Böylece Büyük Millet Meclisi Ba?kan? oldu.

DO?ANKARDE? Dergisi'ndenTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tarihçesi (*)

?stanbul'un i?galinden üç gün sonra, Atatürk ünlü 19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yay?mlad?. Bildiride,"ola?anüstü yetkiler ta??yan bir Meclisin Ankara'da toplanaca??, Meclis'e kat?lacak üyelerin nas?l seçilecekleri, seçilerin en geç onbe? gün içinde yap?lmas? gere?i, kesin ve kararl? ifadelerle yer al?yordu. Ayr?ca, da??lan Meclis-i Mebusan'?n üyeleri de Ankara'daki Meclis'e kat?labileceklerdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu? temelleri Ankara'daki bu ilk tarihi binada at?ld?. Birinci Meclis Binas?, Ulusal Kurtulu? Sava??'n?n yönetim yeri olarak pek çok tart??ma ve millî kararlara sahne oldu: Bu yap? bugün Kurtulu? Sava?? Müzesi olarak, ilk y?llar?n an?lar?n? sergiliyor. ?llerde seçilen temsilciler ve Meclis-i Mebusan'?n
bir k?s?m üyeleri Ankara'ya geldiler.

Ankara'n?n o günkü ?artlar? içinde Meclis'in toplanabilece?i elveri?li bir bina yok gibiydi. Sonunda, ?kinci Me?rutiyet döneminde, ?ttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak yap?lm?? tek katl? bir bina uygun görüldü. Eksik kalm?? yap? tamamland?, okullardan toplanan ve halk?n katk?s?yla sa?lanan e?yalarla donat?ld?. Haz?rl?klar tamamlan?nca, Atatürk 21 Nisan'da yay?nlad??? ikinci bir bildiri ile, Meclis'in
23 Nisan günü toplanaca??n? ve aç?l?? töreninin nas?l yap?laca??n? duyurdu.

23 Nisan 1920 Cuma sabah? erken saatlerde, Ankara'da bulunan herkes Meclis Binas? çevresinde topland?. Halk, kendi kaderine sahip ç?kman?n co?kusu içindeydi. Hac? Bayram Camii'nde k?l?nan ö?le namaz?ndan sonra, Meclis binas? giri?inde
gözleri ya?artan muhte?em bir tören yap?ld?. Saat 13.45'de, Ankara'ya gelebilen 115 milletvekili Meclis salonunda topland?.

Parlamento geleneklerine göre, en ya?l? üye olan Sinop Milletvekili ?erif Bey (1845), Ba?kanl?k kürsüsüne ç?kt? ve a?a??daki konu?may? yaparak Meclis'in ilk toplant?s?n? açt?.

"Burada Bulunan Sayg?de?er ?nsanlar,
?stanbul'un geçici kaydiyle yabanc? kuvvetler taraf?ndan i?gal olundu?u ve bütün temelleri ile halifelik makam?n?n ve hükümet merkezinin ba??ms?zl???n?n yok edildi?i hepimizce bilinmektedir. Bu duruma ba? e?mek, milletimizin, teklif olunan yabanc? köleli?ini kabul etmesi demektir. Ancak tam ba??ms?zl?k ile ya?amak için kesin olarak kararl? bulunan ve ezelden beri hür ve ba??na buyruk ya?am?? olan milletimiz, kölelik durumunu son derece ve kesinlikle reddetmi? ve hemen vekillerini toplamaya ba?l?yarak Yüksek Meclisimizi meydana getirmi?tir. Bu Yüksek Meclisin en ya?l? üyesi s?fat?yla ve Allah'?n yard?m?yla milletimizin iç ve d?? tam ba??ms?zl?k içinde al?n yaz?s?n?n sorumlulu?unu do?rudan do?ruya yüklenip, kendi kendisini yönetmeye ba?lad???n? bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi'ni aç?yorum."

Bu aç?? konu?mas?nda, millî egemenli?e dayal? yeni Türk parlamentosunun ad? da "Büyük Millet Meclisi" olarak konulmu?tu. Bu ad herkesçe benimsedi. Daha sonra Atatürk'ün tüm konu?malar?nda yer ald??? ?ekliyle ve ilk kez 8 ?ubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yaz?l? olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi" (TBMM) ad? kal?c?l?k kazand?.

TBMM, 24 Nisan 1920 günü yapt??? ikinci toplant?s?nda Mustafa Kemal Pa?a'y? (Atatürk), ba?kanl??a seçti. Mustafa Kemal Pa?a, kendi öncülü?ünde kurulan TBMM'nin ba?kanl???n? Cumhurba?kan? seçildi?i gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü. TBMM, aç?l???ndan iki gün sonra, sadece yasama de?il, yürütme gücüne de sahip olacak hukukî ve siyasî yap?s?n? düzenleme çal??malar?na ba?lad?.
Bu düzenlemeler, TBMM'nin tam bir güçler birli?i ilkesini benimsedi?ini göstermi?ti.

2 May?s 1920'de Bakanlar Kurulunun seçilmesi hakk?ndaki yasa ç?kar?ld?.
11 Bakandan olu?an "Meclis Hükümeti", 5 May?s'da TBMM Ba?kan? Mustafa Kemal Pa?a'n?n ba?kanl???nda ilk toplant?s?n? yapt?. TBMM'nin aç?l??? ile birlikte, millî egemenli?e dayal? yeni Türk Devleti do?mu? oluyordu. Birinci TBMM'nin iki temel hedefi, kesin zaferi kazanmak ve yeni devletin otoritesini güçlendirmek, kal?c?l???n? gerçekle?tirmekti. Öncelikle, ülke topraklar?n?n yabanc? i?galinden kurtar?lmas? gerekiyordu.

3 Aral?k 1920'de Ermenistan Cumhuriyeti ile imzalanan Gümrü Bar?? Andla?mas?, TBMM'nin yapt??? ilk uluslararas? andla?mayd?. Böylece Do?u cephesi kapand?.
16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Andla?mas? ile Rusya, yeni Türk Devletini ve Misak-? Millî ilkelerini tan?d?. 6-11 Ocak 1921'de Birinci ?nönü, 23-31 Mart 1921'de ?kinci ?nönü ve 13 Eylül 1921'de Sakarya Zaferleri sonucunda,
20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Andla?mas? ile Frans?zlar sava?tan çekildi.
Ayn? y?l?n sonunda ?talyanlar da TBMM hükümetiyle i?birli?ine giri?tiler.
1922 y?l?nda, Yunanistan ve ?ngiltere d???nda, TBMM, tüm ülkelerle iyi ili?kiler içindeydi,TBMM Ordular?, 26 A?ustos 1922'de Büyük Zaferi kazand?lar.
9 Eylül'de ?zmir kurtar?ld?.

18 Eylül'de ise Anadolu'da hiçbir yabanc? askerî güç kalmam??t?. Yeni Türk Devleti'nin bu ba?ar?lar? kar??s?nda ?ngiltere de dahil olmak üzere ?tilaf Devletleri ile 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi imzaland?. Do?u Trakya kurtuldu. ?tilaf Devletleri, 27 Ekim'de Lozan'da bar?? görü?melerinin yap?lmas?n? kararla?t?rd?lar. Uzun süren görü?meler sonunda 24 Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Bar?? Andla?mas? 24 A?ustos 1923'de TBMM'de onayland?. Yeni Türk Devleti, askerî, siyasî ve ekonomik özgürlü?üne kavu?tu.ÇOCUK BAYRAMI

Gelin çocuklar gelin!

Bayram?m?z var bugün.

23 Nisan için,

Kural?m ?enlik, dü?ün...El ele tutu?arak,

?ark?lar söyleyelim,

Ellerimizde bayrak,

Sokak sokak gezelim.Çocuklar?y?z, yar?n?n

Büyük insanlar?y?z,

Üstünde bu vatan?n

Hür, mesut ve kayg?s?z

Daima ya?ayaca??z.Ali PÜSKÜLLÜO?LU


23 N?SAN

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri dü?man alm??.

Atatürk dü?manlar?,

Yurdumuzdan ç?karm??23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmi?

Çocuklara hediye.Gülelim e?lenelim

Kutlayal?m bayram?

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatan?.Melahat U?URKANEGEMENL?K BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Co?tu?u bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Ko?tu?u bir gündür bu...Ba??m?zda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdi?i bir gündür bu...Bugünleri gösteren,

23 Nisan'? veren,

Büyük Atam diyor ki:

«Türk, çal?? ö?ün, güven...»Ali PÜSKÜLLÜO?LU


B?Z?M BAYRAMIMIZ

Bize gelen bizim bayram.

Yükseldi bak ünümüz,

Yirmi üç Nisan bizim

En ?erefli günümüz.Al bayra?? açal?m,

Gel gidelim törene

Bin te?ekkür bizlere,

Bu günleri verene.Bizim için harcanan

Bo?a gitmez bu emek

Çünkü her Türk çocu?u

Yirmi üç Nisan demek?. Hakk? SUNAT23N?SAN

Vatan tehlikedeydi; Atatürk karar verdi:

«Vatan kurtaracak yine millettir» dedi.

Ankara'da bir Meclis toplay?p kurmak için,

Günlerce, haftalarca, çal??t?, için için.

??te bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi,

Ankara'dan yükseldi Türk'ün gürleyen sesi.

Çocuklar! bayram yap?n, sevinin ve hayk?r?n,

Engel denen her ?eyi gücünüzle siz k?r?n!

Çocuklar bilin ki siz koca bir cihans?n?z.

Vatan?n her yerinden f??k?ran volkans?n?z.

Do?an güne? sizindir y?ld?zla ay sizindir,

Art?k vatan sizindir, art?k saray sizindir.

Ey gül yüzlü çocuklar, gülün, ko?un, ileri,

Hayatta durak yoktur; ya ileri ya geri.

Co?kun bir rüzgar gibi ufuklar? a??n?z!

Gö?sünüz kanasa da akmas?n göz ya??n?z!

Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz!...

?en olsun bayram?n?z, ayd?n olsun yolunuz!...

Ne?enizle bu yurdu ayd?nlat?n her zaman,

Sizindir bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan.


HO? GELD?N 23 N?SAN
Günlerdir yolunu bekledik durduk.

Sen geleceksin diye çiçek açt?,

Bahçelerdeki bütün a?açlar.

Leylekler yuvalar?na döndü

Toprak ?s?nd?, uyand? kar?ncalar.

Çoluk çocuk yollara döküldü.

Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,

Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

Caddelere taklar kuruluyor,

Bizim mar?? çal?yor bandolar.

Nas?l sevinmeyelim geldi?ine?

Okulda bayram, evde bayram,

Sokakta bayram...

Ho? geldin, 23 Nisan!

Sana gözlerimizden sevinç,

Bahçelerimizden bahar getirdik

Bari hemen bitivermese bu yolculuk.

Seni kucaklamaya geliyor bugün,

Köyler, ?ehirler dolusu çocuk.

?. Enis REGÜ23 N?SAN

23 Nisan...

Yurdu koruyan,

Yar?n? kuran,

Sen ol çocu?um.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklü?e umut,

Sen ol çocu?um.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocu?um.

Küçüksün bugün,

Yar?n büyürsün

Her i?te üstün

Sen ol çocu?um.

Çal???p ö?ren,

Her ?eyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocu?um.

Hasan Ali YÜCEL


TÜRK ÇOCU?U D?YOR K?
Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an hayk?r?yorum :

Türk'üm ne mutlu bana.

Cesaretim candad?r.

?öhretim dört yandad?r,

Benim bütün cevherim,

Nabz?mdaki kandad?r.Tarihten eski ya??m,

Harpte e?ilmez ba??m,

Toplar can yolda??md?r,

Silahlar arkada??m.?zmir benim, Van benim

?eref benim, ?an benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nas?l doyar?m?

U?runa can koyar?m,

Ona, bir yan bakan?n,

Gözlerini oyar?m.Türk, dünyada bir tektir,

Milletlere örnektir,

Türklü?ün me?alesi Asla sönmeyecektir.

Halil SOYUER

Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var