TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


Küresel Is?nma

Küresel Is?nma Nedir Küresel Is?nman?n Sebepleri Nelerdir?

?nsanlar taraf?ndan atmosfere sal?nan gazlar?n sera etkisi yaratmas? sonucunda dünya yüzeyinde s?cakl???n artmas?na küresel ?s?nma deniyor.Daha ayr?nt?l? aç?klamak gerekirse dünyan?n yüzeyi güne? ???nlar? taraf?ndan ?s?t?l?yor.

Dünya bu ???nlar? tekrar atmosfere yans?t?yor ama baz? ???nlar su buhar?, karbondioksit ve metan gaz?n?n dünyan?n üzerinde olu?turdu?u do?al bir örtü taraf?ndan tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince s?cak kalmas?n? sa?l?yor.Ama son dönemlerde fosil yak?tlar?n yak?lmas?, ormans?zla?ma, h?zl? nüfus art??? ve toplumlardaki tüketim e?iliminin artmas? gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazlar?n atmosferdeki y???lmas? art?? gösterdi.Bilimadamlar?na göre i?te bu art?? küresel ?s?nmaya neden oluyor. 1860’tan günümüze kadar tutulan kay?tlar, ortalama küresel s?cakl???n 0.5 ila 0.8 derece kadar art???n? gösteriyor.

Bilimadamlar? son 50 y?ldaki s?cakl?k art???n?n insan hayat? üzerinde farkedilebilir etkileri oldu?u görü?ünde.

Üstelik art?k geri dönü?ü olmayan bir noktaya yakla??l?yor.
Hiçbir önlem al?nmazsa bu yüzy?l sonunda küresel s?cakl???n ortalama 2 derece artaca?? tahmin ediliyor.

2007’nin de dünya genelinde kay?tlar?n tutulmaya ba?land??? son 150 y?ll?k dönem içinde en s?cak y?l olabilece?i öngörüsü var.


Peki bu s?cakl?k art??? yani küresel ?s?nma nelere yol aç?yor, hayat?m?z? nas?l etkiliyor?
Dünya iklim sisteminde de?i?ikliklere neden olan küresel ?s?nman?n etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyan?n her yerinde hissediliyor.

Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor ve k?y? kesimlerde toprak kay?plar? art?yor.Örne?in 1960’lar?n sonlar?ndan bu yana Kuzey Yar?küre’de kar örtüsünde yüzde 10’luk bir azalma oldu. 20’inci yüzy?l boyunca deniz seviyelerinde de 10-25 cm aras?nda bir art?? oldu?u saptand?.

Küresel ?s?nmaya ba?l? olarak dünyan?n baz? bölgelerinde kas?rgalar, seller ve ta?k?nlar?n ?iddeti ve s?kl??? artarken baz? bölgelerde uzun süreli, ?iddetli kurakl?klar ve çölle?me etkili oluyor.

K???n s?cakl?klar art?yor, ilk bahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanlar?n göç dönemleri de?i?iyor. Yani iklimler de?i?iyor.

??te bu de?i?ikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azal?yor ya da tamamen yok oluyor.

Küresel ?s?nma insan sa?l?n? da do?rudan etkiliyor
Bilimadamlar?, iklim de?i?ikliklerinin kalp, solunum yolu, bula??c?, alerjik ve baz? di?er hastal?klar? tetikleyebilece?i görü?ünde.Küresel Is?nman?n Etkileri

Küresel ?s?nma en büyük etkisini 21. yüzy?lda gösterecek.Dünyan?n her yerinde küresel ?s?nman?n etkileri üzerine görü?meler yap?l?yor.Y?k?c? etkilerinin nas?l yava?lat?labilece?i konusunda ara?t?rmalar yap?l?yor. Küresel ?s?nmayla birlikte deniz seviyeleri yükselecek.10 y?l kadar sonra geri dönü? mümkün olmayabilir.

Sera etkisiyle de gezegenimiz günden güne yok oluyor.Gezegenimizin çevresini saran bir kalkan var.Bu kalkan Nitrojen ve Oksijenden olu?uyor.Bu kalkan CO2 ( Karbondioksit) ve CH4 ( metan gaz?) sebebiyle zarar görüyor.
Leeds Üniversitesi ö?retim üyesi Profesör Chris Thomas taraf?ndan Nature dergisinde yay?nlanan bir yaz?da “küresel ?s?nma 2050’ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlas?n? yok edecek” denmektedir. Otomobiller ve fabrikalar?n gaz yay?l?m?nda en büyük etkenler oldu?unu vurgulayan Thomas, yay?lan gazlar?n, 21. yüzy?l?n son y?llar?na do?ru ortalama s?cakl?klar? tarihte görülmemi? düzeylere yükseltece?ini belirtmekte. Ve e?er bir çözüm üretilmezse, türlerin kitlesel tükeni?lerinin tarihte görülmemi? boyutlara ula?abilece?ine dikkat çekmekte.

Yerkürede 1992 verilerine göre 12,5 milyon tür ya?amaktad?r. Bu türlerin insan marifetiyle yok olma h?zlar? do?al yok olma h?zlar?n?n 100 ila 1000 kat? olarak tahmin edilmektedir, bu e?ilim devam ederse 50 ilâ 100 y?l içerisinde mevcut türlerin %10-50’sinin yok olaca?? hesaplanmaktad?r. Bugün do?adaki ku? türlerinin yakla??k %15’i –ki bu 1000 türe kar??l?k geliyor– tükenme tehdidi ile kar?? kar??ya bulunmaktad?r. Do?adaki besin zincirinin bir kez k?r?lmas? inan?lmaz sonuçlara yol açaca??ndan canl? türlerinin baz?lar?n?n ortadan kalkmas?, di?er canl? türlerini de do?rudan etkileyecektir.

Dünya besin üretimi giderek s?n?rl? say?da bitki türü ve çe?idine ba??ml? hale gelmektedir. Bal?k stoklar?n?n %47’si tamamen tüketilmi?tir; %18’i a??r? tüketildi?i için yok olmaktad?r, %10’u ise a??r? tüketildi?i için verimlili?ini yitirmi?tir. Okyanuslarda birikmi? olan karbon miktarlar? yüzünden okyanuslar?n asitli?i artm??t?r. Bu, bal?klar?n ya?am?n? do?rudan etkileyecek bir durumdur. Hepsi birer karbon emme makinesi olan mercanlar?n yava? yava? ortadan kalkt??? görülüyor. Böyle bir durum do?adaki karbon zincirinin k?r?lmas?na ve buna ba?l? olarak karbondioksit emisyon miktarlar?n?n inan?lmaz boyutlarda artmas?na sebep olabilir.

Yap?lan ara?t?rmalara göre, dünya yüzeyinin ortalama s?cakl??? 20. yüzy?l boyunca 0,6 ?C kadar artm??, son k?rk y?ld?r atmosferin 8 kilometrelik alt k?sm?nda s?cakl?klar yükselmi?, kar örtüsü ve buzlanma ise %10 civar?nda azalm??t?r.

Bilim adamlar?n?n yapt??? ara?t?rmalara göre, 11 bin 700 y?l önce Afrika’y? etkisi alt?na alan hava dalgas?yla olu?an Kilimanjaro buzulu erimeye ba?lad?. Science dergisinde yay?mlanan ara?t?rmada, “uydu verilerine bak?l?rsa, 2020 y?l?nda Kilimanjaro’nun beyaz ?apkas? yok olacak” deniliyor. Yok olaca??ndan söz edilen Kilimanjaro’nun tepesinde bulunan buz tabakas?, ?u anda bile susuzluk çeken Tanzanya’n?n nehirlerini besleyen ana kaynak. 2025 y?l? itibariyle dünya nüfusunun neredeyse yar?s?n?n su k?tl???yla kar?? kar??ya kalaca?? tahmin edilmektedir.Küresel Is?nman?n Nedenleri

Is?nman?n nedeni %90 insan.Birle?mi? Milletler iklim konferans? bugün, iklim de?i?ikli?i konusundaki dördüncü de?erlendirme raporunu aç?klad?.Raporda, dünya ?s?s?n?n 2100 y?l?na dek 1,8 ile 4 derece aras?nda yükselece?i kaydedildi.Birle?mi? Milletler Çevre Program??n?n ba?kan? Achim Steiner?in, uzun zamand?r beklenen raporunda, küresel ?s?nman?n, yüzde doksandan da yüksek bir olas?l?kla, insan faaliyetleri yüzünden meydana geldi?i sonucuna var?ld?.Steiner, bu bulgular?n, art?k, son 50 y?lda artan s?cakl?klara neyin yol açt??? konusundaki tart??malara bir nokta koymas? gerekti?ini söyledi.
2001 y?l?nda haz?rlanan son BM raporunda insan sorumlulu?u yüzde 70?ler civar?nda saptanm??t?.

Be? dakika karanl?k? eylemi

Raporun aç?klanmas? öncesinde küresel ?s?nmayla mücadele kampanyas? yürüten Frans?z gruplar?n öncülü?ünde dünya çap?nda be? dakikal?k bir elektrikleri kapama eylemi yap?ld?.


Eyfel Kulesi be? dakika karanl?ktayd?

TS? ile 20.55-21.00 aras?ndaki eylemde, 20 bin ampülle ayd?nlat?lan Eyfel Kulesi karanl??a gömüldü.

Fransa?da ülke çap?nda yap?lan eylem ard?ndan elektrik ?irketi, bu süre içinde 800 megawatt?l?k bir dü?ü? kaydetti?ini bunun da normal tüketimin yüzde 1?i oldu?unu belirtti.

Eyleme baz? Avrupa ba?kentleri de sembolik destek verdi.

Roma?da en önemli iki tarihi an?t olan Kolezyum ve Capitol?ü, Madrid?de Puerta de Alcala kemerini ayd?nlatan ???klar? kapat?ld?.

Atina?da, pek çok devlet binas?n?n ???klar? söndürüldü.

Fakat, eyleme kar?? ç?kan baz? uzmanlar, be? dakika içinde aç?l?p kapanacak elektriklerin, sürekli yananlardan daha fazla enerji tüketece?ini ve santrallere a??r? yük getirerek sorunlar yaratabilece?ini söylüyorlar.

Raporda ne var?

Ça??m?z?n en büyük tehditlerinden biri olarak görülen iklim de?i?iminde "bilimin" vard??? noktay? özetleyen BM raporu, hükümetlerin politikalar?n? belirlerken temel alabilece?i bir belge olu?turmay? amaçl?yor.

Paris?te yap?lan toplant?larda en çok tart???lan konulardan biri, denizlerin düzeyinde ne kadar yükselme beklendi?iydi.

BM ?klim De?i?ikli?i Paneli?nin 2001?deki son raporunda denizlerin düzeyinin bu yüzy?l?n sonuna dek 140 santim yükselece?i tahmin edilmi?ti. Son derece kayg? verici bir rakamd? bu.

Yeni rapordaysa "Denizler 18 ile 59 santim aras?nda yükselecek" deniyor. Antarktika ve Grönland?daki buzullar?n erimesiyle olu?acak yükselmenin de gözard? edilmemesi gerekti?i vurgulan?yor.

Grönland, her 40 saatte bir, 40 kilometreküp buz kaybediyor. Bu, geli?mi? bir ülkedeki 3-4 milyon nüfuslu bir kentin, örne?in Los Angeles??n bir y?ll?k su kullan?m?na e?it.
Neler yapabiliriz?

Pek çok ülke, çevreye son derece zararl? olmas?na kar??n, özellikle kömür gibi fosil yak?tlar? kullanmaktad?r.Kyoto protokolü sera gaz? emisyonlar?n? azaltmalar? için OECD ülkelerine ça?r?da bulunmaktad?r. Kyoto?da 2008-12 y?llar? aras?nda toplam sera gaz? emisyonlar?n?n 1990 y?l? seviyesinin %5.4 alt?na çekilmesi hedeflenmi?tir. ürünleri seçin.WF, dünya çap?nda yürüttü?ü Powerswitch! kampanyas?yla,
hükümetler ve i? dünyas?n? WF, dünya çap?nda yürüttü?ü Powerswitch! kampanyas?yla, hükümetler ve i? dünyas?n? yenilenebilir enerji kaynaklar?n?n kullan?m? konusunda sorumluluk almaya davet ediyor. Kampanya kapsam?nda, kömür, petrol, do?al gaz gibi fosil yak?tlar ve nükleer enerji yerine su, jeotermal, biyokütle ve güne? enerjisinin kullan?lmas? te?vik ediliyor.

Ulusal enerji stratejileri en az 30 y?ll?k bir süreyi öngörür ?ekilde haz?rlanmal?d?r. Di?er enerji kaynaklar?n?n geli?tirilmesine ve güvenli kullan?m?na yönelik politikalar belirlenilmelidir. Ulusal enerji politikas?n?n olu?umuna sivil toplum kurulu?lar?n?n ve yerel halk?n kat?lmas? sa?lanmal?d?r.

Çevresel Etki De?erlendirmesi yap?lmak ko?uluyla, yerel ölçekte rüzgar ve güne? gibi alternatif enerji kaynaklar?ndan yararlan?lmal?d?r.

Tar?m, amonyak ve metan gibi de?i?ik emisyonlar?n atmosfere kar??mas?na neden olmaktad?r. Avrupa amonyak emisyonunun %90?? çiftlik hayvanlar? ve kimyasal gübrelerden kaynaklanmaktad?r. Kimyasal gübre kullan?m?, bir sera gaz? olan azotdioksit emisyonunu da art?r?r. Azot ve fosfor içeren gübrelerin kullan?m? azalt?lmal?d?r.

Biz neler yapabiliriz?
Enerji dostu ampuller kullan?lmal?.
Televizyonlar bekleme konumunda b?rak?lmamal?.
Do?ru ???kland?rma kullan?lmal?.
Klima yerine vantilatör kullan?lmal?.
Evler ?s? kayb?na kar?? yal?t?lmal?.
E?yalar, radyatörleri kapatmayacak ?ekilde yerle?tirilmeli.

Su kaynaklar?n?n k?tl??? da bir ba?ka önemli sorun. Ancak, al?nabilecek önlemler de yok de?il.
Di? f?rçalama, bula??k y?kama, tra? esnas?nda musluk aç?k b?rak?lmamal?.
Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullan?lmal?.
Klozetlere as?lan temizleme maddeleri kullan?lmamal?.
Çama??r suyu tüketimi en aza indirilmeli.
Akan tesisatlar onar?lmal?.
Hortumla sulama ve y?kama yap?lmamal?.
Suyu, kireç ve bakterilerden ar?nd?ran filtreler kullan?lmal?.

Çevre örgütleri, tüketicileri ula??m sektörü konusunda da uyar?yor.
Bu sektör, yenilenemeyen enerji kaynaklar?n?n ba? tüketicisi ve sektörde kullan?lan gazlar?n emisyonlar?, hava kirlili?ine, iklim de?i?ikliklerine neden oluyor.
Toplu ta??ma araçlar? tercih edilmeli.
K?sa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürümeli.
Kur?unsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.
Arac?n ta??ma kapasitesi a??lmamal?.
Uzun duraklamalarda arac?n konta?? kapat?lmal?.

Çevre örgütleri, tüketicilere geri dönü?ümü bir ya?am tarz? olarak benimsemelerini, al??veri? s?ras?nda a??r? tüketimden kaçmalar?n? ö?ütlüyor.
Tüketicilerin özenli davranmas? gereken en önemli konular?n ba??ndaysa ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik ambalajlar?n do?ada kaybolma süresi bin y?l? buluyor.
Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.
Geri dönü?türülemeyen ambalajlarda sat?lan ürünler al?nmamal?.
Ba?ta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaç?nmal?.
?i?e ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
Plastik po?et ve yiyecek kaplar? gibi ürünler yeniden kullan?lmal?.
Al??veri?lerde plastik po?et kullan?lmamal?.
Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte at?lmamal?.

Gündelik hayat?n ayr?lmaz bir parças? haline gelen bilgisayarlar?n yaratt??? kirlilik de az?msanacak gibi de?il.
Elektrik tüketimi daha dü?ük modeller al?nmal?.
Yaz?c?dan ka??t ç?kt?s? al?nmas? asgariye indirilmeli.
Bilgisayarlar bekleme konumunda b?rak?lmamal?.
Kullan?lmayan bilgisayarlar at?lmamal?.
Çevre Kirlili?i

Çevre kirlili?i veya kirlenmesi ?u ?ekilde tan?mlanmaktad?r: Bütün canl?lar?n sa?l???n? olumsuz yönde etkileyen, cans?z çevre ö?eleri üzerinde yap?sal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabanc? maddelerin; hava, su ve topra?a yo?un bir ?ekilde kar??mas? olay?d?r. Veya “Çevre kirlili?i, ekosistemlerde do?al dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlard?r.”

Ba?l?ca kirlilik çe?itleri ise ?unlard?r: Hava kirlili?i, su kirlili?i, toprak kirlili?i, gürültü
kirlili?i ve radyoaktif kirlilik. Bunlar hakk?nda özet bilgiler a?a??da verilmi?tir.

Hava Kirlili?i
Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve saf olmayan su buhar? ?eklinde bulunabilecek
kirleticilerin, insanlar ve di?er canl?lar ile e?yaya zarar verebilecek miktarlara yükselmesi,
“Hava Kirlili?i” olarak nitelenmektedir. Havay? kirleten maddelerin s?n?r de?erleri (havada
zararl? olmayacak derecedeki en yüksek de?erleri), her ülkenin ilgili kurulu?lar? taraf?ndan
yönetmeliklerle belirlenir.
Kirletici maddelerin niteli?ine göre, canl?lara verece?i zarar ?ekil ve dereceleri de
de?i?ir.
Hava kirlili?ine kar?? al?nabilecek önlemler, kirlilik kayna??na göre (fabrika, termik
santral, konutlar, ta??t araçlar?) çok çe?itlidir.
Bu önlemler ba?ta e?itim al?nmak üzere teknik, hukuksal önlemler olmak üzere ba?l?ca
3 grupta toplanabilir.
Su Kirlili?i
Su kirlili?i, istenmeyen zararl? maddelerin, suyun niteli?ini ölçülebilecek oranda
bozmalar?n? sa?layacak miktar ve yo?unlukta suya kar??ma olay?d?r.
Konutlar, endüstri kurulu?lar?, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçlar?,
tar?msal sanayi at?k sular?, nükleer santrallerden ç?kan s?cak sular ve toprak erozyonu gibi
süreçler ve maddeler su kirlili?ini meydana getiren ba?l?ca kaynaklard?r. Bunlar?n hepsi
do?rudan do?ruya veya dolayl? olarak canl? ve cans?z varl?klara zarar vermektedir.
Sular?n kirlenmesine kar?? al?nabilecek önlemler iki grupta toplanabilir:
(1) Su kullan?m?nda tasarruf sa?layacak önlemler (ev idaresi, tar?msal sulama,
sanayide su kullan?m? vb.).
(2) Sular? temizleyen teknik önlemler.
Birinci gruba giren önlemler, at?k kirli su miktar?n? azaltmay? öngörmektedir. Teknik
önlemler ise, suyun kirlenmesini ve kirlenmi? sular?n ar?t?lmas?n? sa?larlar.
Toprak Kirlili?i
“Topra??n verim gücünü dü?ürecek, optimum toprak özelliklerini bozacak her türlü
teknik ve ekolojik bask?lar ve olaylar”, toprak kirlili?i veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir.
Toprak kirlenmesi, hava ve sular? kirleten maddeler taraf?ndan meydana getirilir.
Örne?in, kükürtdioksit oran? yüksek olan bir atmosfer tabakas?ndan geçen ya?mur
damlac?klar? “asit ya???lar?” halinde topra?a gelir. Toprak içine giren bu asitli sular a?aç
köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canl?lar?n? zarara u?rat?r. Topra??n reaksiyonunu
etkileyerek besin maddesi dengesini bozar, taban sular?n? içilmez hale getirir. Ayn? ?ekilde
çöp y???nlar?ndan topra?a s?zan sular, kirli sulama sular?, gübre çözeltileri, radyoaktif
maddeler, uçucu küller, topra?? kirleten madde ve kaynaklard?r.
Toprak kirlili?ini önlemek için çok çe?itli teknik, ekolojik ve hukuksal önlemler al?n?r.
Bu konuda daha geni? bilgi edinmek için, bak?n?z Çepel (1997, s.1 – 112).

Radyoaktif Kirlenme
Nükleer enerji santralleri, nükleer silâh üreten fabrikalar , radyoaktif madde art?klar?
radyoaktif kirlenme yaratan ba?l?ca kaynaklard?r. Radyoaktif maddeler yaym?? olduklar?
elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu)
hayvansal ürünler (et, bal?k, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararl? maddeyi besin zinciri ile insanlara
ve di?er canl?lara ta??r. Bunun sonucunda ba????kl?k mekanizmas?n? felce u?ratmak, organlar?
zedelemek gibi tedavisi olanak d??? olan hastal?klar meydana getirirler.
Gürültü Kirlili?i
“Gürültü Kirlili?i” denince, “insanlarda sa?l?k bak?m?ndan geçici bir zaman için
veya sürekli olarak zarar meydana getiren sesler” anla??l?r.
Gürültü kirlili?i yaratan ba?l?ca kaynaklar ?unlard?r: ula??m araçlar?, sanayi
kurulu?lar?, sosyal donat?m, e?lence araçlar?.
Gürültü insanlar?n sinir sistemlerinden, kan dola??m sistemlerine ve kas gerilimlerine
kadar çok çe?itli zararlar meydana getirir.
Gürültü zararlar?na kar?? teknik ve biyolojik önlemler al?nabilir. Bunlar tamamen özel
konular oldu?undan ayr?nt?ya girilmeyecektir.
Küresel ?s?nmaya kar?? ilk öneriler

Küresel ?s?nmaya kar?? olu?turulan komisyon ilk önerilerini Bakanlar Kurulu’na sunmaya haz?rlan?yor.En radikal öneri mesai saatlerinin bir saat öne çekilmesi. Enerji tasarrufu için ayr?ca sokak ayd?nlatmas?nda güne? enerjisine geçilmesi planlan?yor. Daha az su kullan?m? için sifon depolar?n?n 6 litreden 4 litreye dü?ürülmesi de gündemde. Çevre Bakanl???, Tar?m Bakanl??? ve Enerji Bakanl???’ndan olu?an küresel ?s?nmaya yönelik komisyon, önerilerini önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na sunacak.
Öneriler aras?nda en dikkat çeken konu kamu çal??anlar?n?n mesai ba?lang?c?n?n sabah 7.00’ye çekilmesi. Çevre Bakanl???, ABD’de uygulanan bu sistemle mesai saati ile okul saati aras?nda fark olu?turmay? amaçl?yor. Böylece hem trafik rahatlayacak hem de enerji tasarrufu sa?lanacak.Ancak Enerji Bakan? Hilmi Güler, bu konu ile ilgili olarak henüz net bir karar verilmedi?ini söyledi. Çevre Bakanl???’n?n bir çal??ma yapt???n? do?rulayan Güler, önümüzdeki günlerde Tar?m Bakan? ve Çevre Bakan? ile bu konuda üçlü bir görü?me yapacaklar?n? kaydetti.
Bir ba?ka uygulama da ayd?nlatmalara yönelik. Hem sokak hem de otobüs duraklar? ve reklam panosu ayd?nlatmalar?nda elektrik yerine güne? enerjisinden faydalan?lacak. Depolama sistemi de olacak bu tip ayd?nlatmaya geçi? süresinde ise ayd?nlatma sürelerinin a?a?? çekilmesi planlan?yor.
Kaçak kaynak suyu kullananlar?n tespiti için çal??malar sürüyor. Say?n?n 120 bin civar?nda oldu?u tahmin edilirken, özellikle gölleri ve akarsular? besleyen kaynak sular?n?n kaçak kullan?m?n?n h?zla engellenmesi gündemde.
Bir di?er tasarruf kalemi ise evlerden gelecek. Klozetlerde kullan?lan sifonlar?n 6 litrelik deposu 4 litreye çekilecek. Avrupa Birli?i’nde son olarak bu depolar?n 2,5 litreye çekilmesinin tart???ld??? belirtiliyor.
Sera Etkisi Nedir

Kömür, do?algaz ve fuel gibi fosil yak?tlar, yüksek basunç alt?nda olu?mu? ve karbondioksit içeri?i bak?m?ndan çok zengin organik maddelerdir. Bu yak?tlar?n kullan?m? sonucunda aç??a ç?kan CO2 gaz?, atmosfere kar???r. Normalde karbon döngüsünün bir parças? olan bu olay, fosil yak?tlar?n kullan?m?n?n artmas? ile atmosferdeki CO2 miktar?n?n normalden yüksek seviyelere ç?kmas?na neden olur.

Havan?n ba?l?ca iki bile?eni olan oksijen ve azot gazlar?, güne?in gözle görülebilen dalga boylu ???nlar?n? yans?t?r ve morötesi ???malar?n bir k?sm?n? da absorblar (so?urur). Dünya yüzeyine ula?abilen güne? ???nlar?, yeryüzü taraf?ndan so?urularak ?s?ya dönü?türülür. Bu ?s?, yeryüzündeki atomlar?n titre?imine ve k?z?lötesi ???ma yapmalar?na neden olur. Bu k?z?lötesi ???malar, oksijen veya azot gaz? taraf?ndan so?urulmaz. Ancak havada bulunan CO2 ve CFC (kloroflorokarbon) gazlar?, k?z?lötesi ???malar?n bir k?sm?n? so?urarak, atmosferden d??ar? ç?kmalar?n? engeller. Bu so?urma olay?, atmosferin ?s?nmas?na yol açar. Bunun sonucunda dünya, güne?in alt?na park edilmi? bir araban?n içi gibi ?s?n?r. ??te bu etkiye, �sera etkisi� ad? verilir.Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama s?cakl???n? de?i?tirece?i için, uzun vadede iklimlerde de?i?iklikler, buzullar?n erimesi, mevsimlerin kaymas? ve tar?m alanlar?n?n verimsizle?mesi gibi çok ciddi sorunlara neden olabilir.Uzun dönemde, yeryüzünün, güne?ten ald??? enerji kadar enerjiyi uzaya vermesi gerekir. Güne? enerjisi yeryüzüne k?sa dalga boyu radyasyon olarak ula??r. Gelen radyasyonun bir bölümü, yeryüzünün yüzeyi ve atmosfer taraf?ndan geri yans?t?l?r. Ama bunun büyük bölümü, atmosferden geçerek yeryüzünü ?s?t?r. Yeryüzü bu enerjiden, uzun dalga boyu, k?z?lötesi radyasyonla kurtulur. Gezegenimizin yüzeyi taraf?ndan yukar?ya sal?nan k?z?lötesi radyasyonun büyük bölümü atmosferdeki su buhar?, karbondioksit ve do?al olarak olu?an di?er “sera gazlar?” taraf?ndan emilir. Bu gazlar enerjinin, yeryüzünden geldi?i gibi do?rudan uzaya geçmesini engeller.Birbiriyle etkile?imli birçok süreç (radyasyon, hava ak?mlar?, buharla?ma, bulut olu?umu ve ya?mur dahil) enerjiyi atmosferin daha üst tabakalar?na ta??r ve enerji oradan uzaya aktar?l?r. Bu daha yava? ve dolayl? süreç bizim için bir ?anst?r; çünkü yeryüzünün yüzeyi enerjiyi uzaya hiç engelsiz gönderebilseydi, o zaman yeryüzü so?uk ve ya?ams?z bir yer, Mars gibi ç?plak ve ?ss?z bir gezegen olurdu.Atmosferdeki gazlar?n gelen güne? ???n?m?na kar?? geçirgen, buna kar??l?k geri sal?nan uzun dalgal? yer ???n?m?na kar?? çok daha az geçirgen olmas? nedeniyle Yerküre’nin beklenenden daha fazla ?s?nmas?n? sa?layan ve ?s? dengesini düzenleyen bu do?al süreç sera etkisi olarak adland?r?lmaktad?r.?ubat 2007 tarihli BM Raporu

Konu ile ilgili Birle?mi? Milletler raporu, Fransa?n?n ba?kenti Paris?te yap?lan Hükümetleraras? ?klim De?i?iklikleri Paneli?nde aç?klanm??t?r.[2] Raporda küresel s?cakl?k art???n?n olas? etkileri a?a??daki biçimde özetlenmektedir.

+2.4 derece: Su s?k?nt?s? ba?layacak
Kuzey Amerika?da kum f?rt?nalar? tar?m? yok edecek. Deniz seviyeleri yükselecek. Peru?da 10 milyon ki?i su s?k?nt?s? çekecek. Mercan kayal?klar? yok olacak. Gezegendeki canl? türlerinin yüzde 30?u yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya kalacak.

+ 5.4 derece: Denizler 5 m. yükselecek
Deniz seviyesi ortalamas? 70 metre olacak. Dünyan?n yiyecek stoklar? tükenecek.

+ 6.4 derece: Göçler ba?layacak
Yüz milyonlarca insan uygun iklim ko?ullar?nda ya?amak umuduyla göç yollar?na dü?ecek.

Kad?nlar su bulamad?klar? için saçlar?n? kestiricekler.
Okyanuslar?m?z çölle?ecek
Kurakl?k ya?anacak
Okyanuslardan aktar?mla içme suyu elde edilecek
Suda ya?ayan baz? hayvanlar?m?z(kutup ay?s? ,fok bal??? vs.)T?rmanacak buz bulamayacaklar yüzmekten yorulup ölecekler
?nsanlar 50 ya??ndayken susuzluktan 85 ya??nda gibi gözükecekler
Bebeklerin sakat do?ma olas?l??? artacak

Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var