TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


?nternet medyas? gazeteleri geçecek

Kitle ileti?im araçlar?nda trendler de?i?iyor. ABD?de yap?lan bir ara?t?rma, tüketicilerin gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medyadan dijital medyaya kayd???n? ortaya koydu.

Medya yat?r?m ?irketi Veronis Suhler Stevenson??n raporunda yer alan verilere göre, reklamc?lar tüketici davran??lar?ndaki de?i?iklikleri farkederek internet pazarlamas?na daha fazla yat?r?m yapmaya ba?lad?.

2001?den 2006?ya kadar ortalama bir tüketici taraf?ndan dijital medyaya harcanan para yüzde 19.8 artt?. Ayn? dönemde televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel ya da reklamla desteklenen kitle ileti?im araçlar?na harcanan zaman ise yüzde 6.3 dü?tü.

?nternet kullan?c?l???n?n geli?mesiyle reklamc?l?k da buna ayak uyduracak. Ara?t?rmaya göre internet reklamc?l???, 2011?e kadar ortalama yüzde 21 büyüyecek. 2010?da internet reklamlar?na harcanan para 54 milyar dolara ula?arak günümüzün en geni? reklam türü olan gazete reklamc?l???n? sollayacak. Gazete reklamc?l??? harcamalar?n?n 51.5 milyar dolarda kalmas? bekleniyor.

?nsanlar art?k daha az gazete ve di?er geleneksel haber kaynaklar?ndan yararlan?yor. Rapora göre son 10 y?lda ilk kez tüketiciler bir önceki y?la k?yasla daha az oranda kitle ileti?im araçlar? ile zaman geçirmi?. Ki?i ba??na medyadan yararlanma oran? yüzde 0.5 dü?erek y?ll?k 3 bin 530 saat olmu?. Bunun nedeni ise dijital medyan?n, geleneksel medyadan çok daha az zaman gerektiriyor olmas?.

Örne?in tüketiciler televizyon izlemeye ortalama 30 dakika zaman ay?r?yor. ?nternet medyas?nda bu süre 5-7 dakika, çünkü kullan?c?lar kendi seçtikleri görüntü kliplerine daha rahat ula??yor.

?nternet kullan?m?n?n artmas?nda, i?yerlerindeki internet eri?im olana??n?n pay? büyük. Ara?t?rmaya göre kurum ve ?irket çal??anlar?ndaki medya kullan?m? yüzde 3.2 artt? ve 2006?da ki?i ba??na 260 saat oldu. Kurumsal medya kullan?m?n?n 2011?e kadar büyümesi bekleniyor.NTV
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var