TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


Hayat?m?z? De?i?tirecek 170 Yasa

Temel ceza kanunlar?na uyum amac?yla 170 kanunda de?i?iklik öngören, hepimizin hayatlar?n? yak?ndan etkileyecek yasa, Resmi Gazete’de yay?mlanarak 08 ?ubat 2008 de yürürlü?e girdi.

Yasan?n getirdi?i yeniliklerin baz?lar? ?öyle:

Akarsular üzerinde izinsiz bal?k üretim tesisi kuranlar, 250 YTL idari para cezas?na çarpt?r?lacak.

Limanlar Kanununa muhalefet edenlere, 500 YTL’den 20 bin YTL’ye kadar idari para cezas? verilecek.

Sahte doktor ve di? hekimlerine 3 y?ldan 5 y?la kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezas? verilecek.

Ruhsats?z ve izinsiz sünnetçilik yapanlar, 6 aydan 2 y?la kadar hapis cezas?na çarpt?r?lacak.

Ruhsats?z eczane açanlara 3 aydan 1 y?la kadar, diplomas?z kimyagerlik veya kimya mühendisli?i yapanlara 6 aydan 2 y?la kadar hapis cezas? verilecek.

Paral? yollardan geçi? ücreti ödemeden geçen araç sahiplerine, geçi? ücretinin 10 kat? kadar idari para cezas? uygulanacak.

S?n?r d??? edildikleri veya Türkiye’yi terk etmesi gerekti?i halde ülkeye izinsiz gelen yabanc?lar, 1 y?la kadar hapis cezas?na çarpt?r?lacak.

SANAT ’HIRSIZINA’ HAP?S

Bir sanat eserini, hak sahiplerinden izin almadan i?leyen, ço?altan, yayan veya her türlü i?aret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla halka iletenlerden, izni al?nmam?? hak sahipleri, sözle?me yap?lm?? olmas? halinde isteyebilece?i bedelin veya tespit edilecek rayiç bedelin en çok 3 kat fazlas?n? isteyebilecek. Kaynak göstermeden al?nt? yapanlara 6 aydan 2 y?la kadar hapis cezas? verilecek.

Radyo ve televizyon yay?nlar? yoluyla i?lenen suçlardan dolay? sorumluluk; yay?n? yöneten ve program? yapanla birlikte sorumlu müdüre ait olacak. Üst Kurul, ihlale konu program?n yay?n?n? 1 ile 12 kez aras?nda durduracak. Ayk?r?l???n tekrar? halinde, 250 bin YTL ile 500 bin YTL aras?nda idari para cezas? verilecek.

HACKERLAR YANDI

Bilgisayar programlar?n?n hukuka ayk?r? ço?alt?lmas?n?n önüne geçmek amac?yla olu?turulan ilave programlar? etkisiz k?lmaya yönelik program veya teknik donan?mlar? üreten, sat??a sunan, satan veya ki?isel kullan?m amac? d???nda elinde bulunduran ki?ilere, 6 aydan 2 y?la kadar hapis cezas? uygulanacak.

TBMM ana binalar? ile Meclis Ba?kanl???’nca belirlenen yerlere, mahkeme salonlar? ile e?itim ve ö?retim kurumlar?na, siyasi partilerin aç?k hava ve kapal? yer toplant?lar?na, toplant? ve gösteri yürüyü?lerine, spor kar??la?ma ve yar??malar?n?n yap?ld??? yerlere, grev ve lokavt olan i?yerlerine, silahla giren veya buralarda silah ta??yan ki?ilere, fiilleri daha a??r cezay? gerektiren ba?ka bir suç olu?turmad??? takdirde, 50 günden az olmamak üzere adli para cezas? verilecek.


YASANIN TAM METN?

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇE??TL? KANUNLARDA VE

D??ER BAZI KANUNLARDA DE????KL?K YAPILMASINA

DA?R KANUNKanun No. 5728

Kabul Tarihi: 23/1/2008


MADDE 1- 1 ?ubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli Ameliyat? ?skaiye ??letme Kanunu Muvakkat?n?n 32 nci maddesinin birinci f?kras?n?n ba?lama cümlesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Mecra dahilinde her ne suretle olursa olsun bal?k saydgah? tesis edenler ef’ali mezkûreden tahaddüs edecek zarar ve ziyan? tazminden maada mahallî mülkî amir taraf?ndan ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas?yla cezaland?r?l?r.”

MADDE 2- 1332 tarihli Ameliyat? ?skaiye ??letme Kanunu Muvakkat?n?n 33 üncü maddesinin birinci f?kras?n?n ba?lama cümlesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Bilamüsaade mecralar?n tarafeyn süddelerinde fetha ve mehaz kü?at edenler ile süddeler üzerine tarik ihdas eyleyenler tahakkuk edecek zararuziyan?n tazmininden maada mahallî mülkî amir taraf?ndan be?yüz Türk Liras? idarî para cezas?yla cezaland?r?l?r. Ancak, verilen para cezas?n?n miktar? meydana gelen zarar ve ziyandan az olamaz.”

MADDE 3- 14/4/1341 tarihli ve 618 say?l? Limanlar Kanununun 11 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 11- ??bu Kanun ile ikinci maddede mezkür nizamnamelere muhalif hareket edenlere liman ba?kan? taraf?ndan be?yüz Türk Liras?ndan yirmibin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 4- 2/1/1924 tarihli ve 394 say?l? Hafta Tatili Hakk?nda Kanunun 10 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 10- Bu Kanunun ahkam?na muhalefet eden dükkan ve ma?aza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni taraf?ndan yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 5- 10/4/1926 tarihli ve 805 say?l? ?ktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullan?lmas? Hakk?nda Kanunun 7 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 7- Bu Kanun hükümlerine ayk?r? hareket eden ki?i, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezas?yla cezaland?r?l?r.”

MADDE 6- 19/4/1926 tarihli ve 815 say?l? Türkiye Sahillerinde Nakliyat? Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sular? Dahilinde ?cray? San’at ve Ticaret Hakk?nda Kanunun 5 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 5- Bu Kanunun 1 inci maddesi hükmüne ayk?r? olarak Türkiye limanlar? aras?nda kabotaj yapan gemilerin kaptanlar?na ve yabanc?lara ait deniz ta??tlar?n?n sahiplerine bin Türk Liras?ndan yirmibe?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Donatan? yabanc? olan gemilerle yabanc?lara ait sair deniz ta??tlar?, idarî para cezas? tahsil edilinceye kadar elveri?li bir limanda masraflar? kendisine ait olmak üzere tutulur. Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde belirtilen yaln?zca Türk vatanda?lar?na tan?nan haklar? kullanan yabanc?lara be?yüz Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir ve gemi ve sair deniz ta??tlar? seferden al?konulur.

Birinci f?krada yaz?l? olan idarî para cezalar?na o yerin mülkî amiri, di?er idarî tedbirlere liman ba?kan? taraf?ndan karar verilir.”

MADDE 7- 2/3/1927 tarihli ve 984 say?l? Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat ??lerinde Kullan?lan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Sat?ld??? Dükkanlara Mahsus Kanunun 21 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 21- Bu Kanunda tasrih edilen kaidelere riayet etmiyen veya memnuiyetlere muhalif hareket eden ecza ticarethaneleri sahip veya müdiri mesulleri ile sanat ve ziraat i?lerinde kullan?lan zehirli ve müessir maddeler sat?c?l??? yapanlara, mahallî mülkî amir taraf?ndan ikiyüz Türk Liras?ndan be?yüz Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Bu maddelerin sat??? kamu sa?l??? bak?m?ndan tehlikeli bir durum olu?turuyorsa, tehlike giderilinceye kadar geçici olarak i?letme faaliyetten menedilir.”

MADDE 8- 19/3/1927 tarihli ve 992 say?l? Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yap?lan ve Masli Teamüller Aran?lan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar? Kanununun 9 uncu maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Uzman olup da izinsiz laboratuvar açan?n lâboratuvar?, bu Kanunda yaz?l? usul uyar?nca izin al?n?ncaya kadar mahallî mülkî amir taraf?ndan kapat?l?r. Uzman olmay?p da bu çe?it laboratuvar açanlara veya izinle açm?? olduklar? laboratuvarlar?n? uzman olmayanlara terk edenlere bin Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir ve ayr?ca lâboratuvar kapat?l?r.”

MADDE 9- 992 say?l? Kanunun 10 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 10- Fenne uygun tahliller yerine getirilmedi?i ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymad??? veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyar?nca düzenlenen yönetmeli?e ayk?r? hareket etti?i belirlenenlere mahallî mülkî amir taraf?ndan bin Türk Liras?ndan üçbin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Ayr?ca, ?artlar yerine getirilinceye kadar laboratuvar kapat?l?r.”

MADDE 10- 18/6/1927 tarihli ve 1086 say?l? Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 nc? maddesinin dördüncü ve be?inci f?kralar? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Ret talebinin, kötüniyetle yap?ld???n?n anla??lmas? ve esas yönünden kabul edilmemesi hâlinde, talepte bulunanlar?n her birine mahkemece be?yüz Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.

Hâkim hakk?nda ayn? davada ayn? tarafça tekrar ileri sürülen ret talebinin reddi hâlinde verilecek idarî para cezas?, daha önce verilen idarî para cezas?n?n iki kat?ndan az olamaz.”

MADDE 11- 1086 say?l? Kanunun 90 ?nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 90- Islah?n davay? uzatmak veya kar?? taraf? rahats?z etmek gibi kötüniyetli dü?üncelerle yap?ld??? deliller veya belirtilerle anla??l?rsa, mahkeme, ?slah? dikkate almadan karar verir. Ayr?ca, mahkemece kötüniyetle ?slaha ba?vurana, kar?? taraf?n bu yüzden u?rad??? bütün zararlar?n?n tazmininin yan? s?ra ikiyüz Türk Liras?ndan be?yüz Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 12- 1086 say?l? Kanunun 113/A maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 113/A- ?htiyati tedbir karar?n?n uygulanmas? dolay?s?yla verilen emre uymayan veya o yolda al?nm?? tedbire ayk?r? davran??ta bulunan kimse fiili daha a??r cezay? gerektiren bir suç olu?turmad??? takdirde, alt? aya kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 13- 1086 say?l? Kanunun 149 uncu maddesinin dördüncü f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Kapal? yap?lan duru?malar hakk?nda Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulan?r.”

MADDE 14- 1086 say?l? Kanunun 150 nci maddesinin üçüncü f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve maddeye a?a??daki f?kra eklenmi?tir.

“Bir kimse, ihtara ra?men mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda münasip olmayan bir söz söylemeye veya davran??ta bulunmaya devam ederse derhâl yakalanmas? emredilerek hakk?nda dört güne kadar disiplin hapsi uygulan?r. Ancak, avukatlar ve çocuklar hakk?nda disiplin hapsi uygulanmaz.”

“Mahkemenin düzenini bozan fiilin veya mahkeme huzurunda söylenen sözün suç olu?turmas? halinde, durum bir tutanakla Cumhuriyet ba?savc?l???na bildirilir ve gerekiyorsa fiili i?leyenin yakalanmas? emredilerek Cumhuriyet ba?savc?l???nda haz?r bulundurulmas? sa?lan?r. Ancak bu durum üçüncü f?kra hükmüne göre disiplin hapsi uygulanmas?n? engellemez.”

MADDE 15- 1086 say?l? Kanunun 253 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 253- Usulüne uygun olarak ça?r?l?p da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tan?klar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep oldu?u giderler takdir edilerek, kamu alacaklar?n?n tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tan?k evvelce gelmemesini hakl? gösterecek sebepleri sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kald?r?l?r.”

MADDE 16- 1086 say?l? Kanunun 271 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 271- Tan?k, kanuni bir sebep göstermeden veya göstermi? oldu?u sebep mahkemece kabul edilmemesine ra?men tan?kl?k yapmaktan çekinir, kendisine sorulan sorulara cevap vermekten kaç?n?r ya da yemin etmemekte direnirse, bu yüzden do?an giderler takdir edilerek, hakk?nda kamu alacaklar?n?n tahsili usulüne göre ödettirilmesine karar verilir. Ayr?ca, tan?kl???n?n veya yemininin gerçekle?tirilmesi için, dava hakk?nda hüküm verilinceye kadar ve her hâlde onbe? günü geçmemek üzere disiplin hapsine karar verilebilir. Ki?i, tan?kl??a ve yemine ili?kin yükümlülü?üne uygun davranmas? halinde, derhâl serbest b?rak?l?r.”

MADDE 17- 1086 say?l? Kanunun 313 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 313- Hâkim, senedin münkire aidiyetine karar verdi?i takdirde münkiri talep vukuunda davan?n teahhuru sebebiyle di?er taraf?n maruz kald??? zarar? tazmine mahkûm eder.”

MADDE 18- 1086 say?l? Kanunun 319 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 319- Mahkemece sahtelik iddias?n?n reddi hâlinde talep vukuunda di?er taraf?n maddi ve manevi zararlar? mahkemece takdir edilerek tazminine hükmolunur.”

MADDE 19- 1086 say?l? Kanunun 320 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 320- Sahtelik iddias?ndan feragat olunabilir ise de feragat? vak?ay? kabul edip etmemekte mahkeme muhtard?r. Mahkeme feragat? kabul etti?i takdirde 319 uncu madde hükmü uyar?nca talep vukuunda di?er taraf?n maddi ve manevi zararlar? mahkemece takdir edilerek tazminine hükmolunur.”

MADDE 20- 1086 say?l? Kanunun 422 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 422- Kötüniyetli daval? veya hiçbir hakk? olmad??? hâlde dava açan taraf, yarg?lama giderlerinden ba?ka, di?er taraf?n vekiliyle aralar?nda kararla?t?r?lan vekâlet ücretinin tamam? veya bir k?sm?n? ödemeye mahkum edilebilir. Vekâlet ücretinin miktar? hakk?nda uyu?mazl?k ç?kmas? veya mahkemece miktar?n?n fahi? bulunmas? hâlinde, bu miktar do?rudan mahkemece takdir olunur.

Kötüniyet sahibi daval? veya hiçbir hakk? olmad??? hâlde dava açan tarafa ayr?ca mahkemece be?yüz Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Bu hâllere vekil sebebiyet vermi? ise idarî para cezas? vekil hakk?nda uygulan?r.”

MADDE 21- 1086 say?l? Kanunun 576 nc? maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Dava sabit olmad??? takdirde müddeiden, kendisinden dava olunan hâkimin duçar oldu?u maddi ve manevi zarar ve ziyan için takdir olunacak münasip bir tazminat?n tahsiline hükmolunur. Ayr?ca davac?ya, mahkemece be?yüz Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 22- 11/4/1928 tarihli ve 1219 say?l? Tababet ve ?uabat? San’atlar?n?n Tarz? ?cras?na Dair Kanunun 25 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 25- Diplomas? olmad??? hâlde, menfaat temin etmek amac?na yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvan?n? tak?nan ?ah?s iki y?ldan be? y?la kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 23- 1219 say?l? Kanunun 26 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 26- Bu Kanunun ahkam?na tevfikan icray? sanat salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun icray? sanattan memnu bulunan bir tabip sanat?n? icra ederse, be?yüz Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 24- 1219 say?l? Kanunun 27 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 27- 5, 6, 10, 12, 15, 23 ve 24 üncü maddeler ahkam?na riayet etmeyen tabiplere yüz Türk Liras?ndan bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 25- 1219 say?l? Kanunun 28 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 28- Hekimlik mesle?inin icras? için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi? olsa bile; kasten i?lenen bir suçtan dolay? be? y?l veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenli?ine kar?? suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i?leyi?ine kar?? suçlar, milli savunmaya kar?? suçlar, devlet s?rlar?na kar?? suçlar ve casusluk, kamunun sa?l???na kar?? suçlar, zimmet, irtikâp, rü?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar??t?rma, edimin ifas?na fesat kar??t?rma, suçtan kaynaklanan malvarl??? de?erlerini aklama veya kaçakç?l?k suçlar?ndan hapis cezas?na mahkûm olmamak gerekir.

?cray? sanat etmesine mani ve gayr?kabili ?ifa bir maraz? akl? ile malul oldu?u bilmuayene tebeyyün eden tabipler, Sa?l?k Bakanl???n?n teklifi ve Sa?l?k Bakanl??? Yüksek Disiplin Kurulu karar?yla icray? sanattan menolunur ve diplomalar? geri al?n?r.”

MADDE 26- 1219 say?l? Kanunun 41 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 41- Ki?isel ç?kar amac? olmasa bile diplomas?z olarak di? hekimli?i mesle?ine ili?kin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, di? hekimli?i klinik hizmetleri ile ilgili i?yeri açanlar?n meslek icralar? durdurulur. Bu kimseler hakk?nda üç y?ldan be? y?la kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezas?na hükmolunur.”

MADDE 27- 1219 say?l? Kanunun 42 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 42- Bu Kanunun ahkam?na tevfikan icray? sanata salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa olsun icray? sanattan memnu bulunan bir tabip veya di? tabibi veyahut di?çi, di?çilik sanat?n? icra ederse be?yüz Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 28- 1219 say?l? Kanunun 44 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 44- 29 uncu maddede hududu gösterilen icray? sanat salahiyetini tecavüz eden veya 33, 35, 36, 37, 39 ve 40 ?nc? maddeler ahkam?na riayet etmeyen di? tabipleri veya di?çilere yüz Türk Liras?ndan bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 29- 1219 say?l? Kanunun 45 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 45- Di? hekimli?i mesle?inin icras? için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi? olsa bile; kasten i?lenen bir suçtan dolay? be? y?l veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenli?ine kar?? suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i?leyi?ine kar?? suçlar, milli savunmaya kar?? suçlar, devlet s?rlar?na kar?? suçlar ve casusluk, kamunun sa?l???na kar?? suçlar, zimmet, irtikâp, rü?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar??t?rma, edimin ifas?na fesat kar??t?rma, suçtan kaynaklanan malvarl??? de?erlerini aklama veya kaçakç?l?k suçlar?ndan hapis cezas?na mahkûm olmamak gerekir.

?cray? sanata mani ve gayri kabili ?ifa bir maraz? akli ile malul oldu?u bilmuayene tebeyyün eden di? tabibi ve di?çiler, Sa?l?k Bakanl???n?n teklifi ve Sa?l?k Bakanl??? Yüksek Disiplin Kurulu karar?yla icray? sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri al?n?r.”

MADDE 30- 1219 say?l? Kanunun 54 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 54- Diploma veya belgesi olmad??? hâlde ebeli?i sanat ittihaz edenlere, fiilleri suç olu?turmad??? takdirde, ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 31- 1219 say?l? Kanunun 55 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 55- Bu Kanunun 47, 49, 50 ve 53 üncü maddelerindeki ?eraiti ifa etmemi? olan veya muvakkaten menedilmi? olduklar? hâlde icray? sanat eden ebelere yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 32- 1219 say?l? Kanunun 56 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 56- 51 inci maddede zikredilen icray? sanat hududunu tecavüz eden veya 51 ve 52 nci maddeler ahkam?na riayet etmeyen ebelere yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 33- 1219 say?l? Kanunun 57 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 57- ?cray? sanata mani ve gayrikabili ?ifa bir maraz? akli ile maluliyeti bilmuayene anla??lan ebeler, Sa?l?k Bakanl???n?n teklifi ve Sa?l?k Bakanl??? Yüksek Disiplin Kurulu karar?yla icray? sanattan menolunur ve ?ahadetname veya vesikas? geri al?n?r.”

MADDE 34- 1219 say?l? Kanunun 61 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 61- Ruhsats?z ve izinsiz sünnetçilik edenler alt? aydan iki y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 35- 1219 say?l? Kanunun 62 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 62- 60 ?nc? madde hükmüne riayet etmeyen sünnetçilere yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 36- 1219 say?l? Kanunun 67 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 67- Salahiyeti olmad??? hâlde hastabak?c?l?k eden ve bu unvan? tak?nanlara yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 37-1219 say?l? Kanunun 68 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 68- 64 üncü maddede gösterilen icray? sanat hududunu tecavüz eden veya 65 inci madde hükmüne riayet etmeyen hastabak?c?lara yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 38- 1219 say?l? Kanunun 70 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 70- Tabipler, di? tabipleri ve di?çiler yapacaklar? her nevi ameliye için hastan?n, hasta küçük veya taht? hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakat?n? al?rlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olmas? laz?md?r. (Veli veya vasisi olmad??? veya bulunmad??? veya üzerinde ameliye yap?lacak ?ah?s ifadeye muktedir olmad??? takdirde muvafakat ?art de?ildir.) Hilaf?nda hareket edenlere ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar? mahallî mülkî amir taraf?ndan verilir.”

MADDE 39- 1219 say?l? Kanunun 73 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 73- Protokol defterlerinde tahrifat yapan ve mugayiri hakikat malumat derceyledi?i sabit olan tabipler, di? tabipleri, di?çiler ve ebeler Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ili?kin hükümlerine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 40- 1219 say?l? Kanunun ek 7 nci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Yukar?daki f?kra hükmüne ayk?r? hareket eden di? protez teknisyenleri, 41 inci madde hükümlerine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 41- 1219 say?l? Kanunun ek 8 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“EK MADDE 8- Diplomas? veya meslek belgesi olmaks?z?n di? protez teknisyenli?i mesle?ini icra edenler hakk?nda bir y?ldan üç y?la kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezas?na hükmolunur.”

MADDE 42- 14/5/1928 tarihli ve 1262 say?l? ?spençiyari ve T?bbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 18- 10 uncu maddede yaz?l? tahlil neticesinde, müstahzarlar?n terkibinde bulunan maddelerin saf olmad??? veya ruhsat almak için verilmi? olan formüle uymad??? veya müstahzar?n tedavi vas?flar?n? azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmi? oldu?u anla??l?rsa, fiil suç olu?turmad??? takdirde, ruhsat sahibi ve müstahzarlar?n bu ?ekilde imal edildi?ini bilerek satan, sat??a arzeden veya satt?ranlara bin Türk Liras?ndan yirmibe?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir; ayr?ca, ruhsatname geri al?n?r.”

MADDE 43- 1262 say?l? Kanunun 19 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 19- Ruhsats?z olarak müstahzar imal edenler veya bu suretle imal edilen müstahzarlar? bilerek satan, sat??a arzeden veya satt?ranlara, müstahzar imaline salahiyet sahibi olduklar? takdirde, be?yüz Türk Liras?ndan onbin Türk Liras?na kadar; müstahzar imaline salahiyet sahibi olmad?klar? takdirde, binbe?yüz Türk Liras?ndan yirmibin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Bu müstahzarlar kendilerine atfedilen tedavi vas?flar?n? haiz olmad??? veya bu vas?flar? azaltacak veya kaybedecek ?ekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildi?i anla??ld??? takdirde 18 inci maddede yaz?l? ceza tatbik olunur.

Memleket d???nda yap?lm?? müstahzarlar? ruhsats?z olarak ticaret amac?yla ithal etmek veya bunlar?n özelliklerini bilerek satmak veya sat??a arz etmek veya satt?rmak kaçakç?l?kt?r. Bu f?krada yaz?l? suçlar? i?leyenler hakk?nda Kaçakç?l?kla Mücadele Kanunu hükümleri tatbik olunur.”

MADDE 44-1262 say?l? Kanunun 20 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 20- 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanun ahkam?na muhalif hareket edenlere ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar?na ve di?er idarî yapt?r?mlara mahallî mülkî amir taraf?ndan karar verilir.”

MADDE 45- 1262 say?l? Kanunun ek 4 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“EK MADDE 4- Müstahzarlar? taklit ederek bunlar?n tedavi vas?flar?n? azaltacak veya kaybedecek ya da kullananlar?n s?hhatine az veya çok zarar verecek surette imal edenler veya bu suretle imal edildi?ini bilerek satan, sat??a arzeden veya satt?ranlar, Türk Ceza Kanunu veya di?er ilgili kanun hükümlerine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 46- 1262 say?l? Kanunun ek 6 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“EK MADDE 6- Bu Kanunun 18 ve 19 uncu maddelerinde tan?mlanan kabahatlerin konusunu olu?turan müstahzarlara elkonularak, bunlar?n mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

MADDE 47- 24/4/1930 tarihli ve 1593 say?l? Umumi H?fz?ss?hha Kanununun 110 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 110- Zührevi hastal?klardan birine düçar oldu?unu bildi?i veya görünü?e nazaran veyahut tedavisi alt?nda bulundu?u tabiplerinin izahat?yla bu hastal?klardan birine müptela oldu?unu bilmesi laz?m geldi?i halde hastal??? bir di?erine sirayet ettirenler hakk?nda bu Kanunda mezkur mücazat tatbik olunur. Frengili bir çocu?un frengiye musap oldu?unu bildi?i halde salim bir süt anneye emzirtmek memnudur.”

MADDE 48- 1593 say?l? Kanunun 282 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 282- Bu Kanunda yaz?l? olan yasaklara ayk?r? hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayr?ca suç olu?turmad??? takdirde, ikiyüzelli Türk Liras?ndan bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 49- 1593 say?l? Kanunun 283 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 283- Bu Kanunda yaz?l? belediye vazifelerine taallûk edip 266 nc? maddede gösterilen s?hhi zab?ta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 say?l? Kanunla de?i?ik 16/4/1924 tarihli ve 486 say?l? Kanun mucibince cezaland?r?l?r.”

MADDE 50-1593 say?l? Kanunun 284 üncü maddesinde yer alan “Ceza Kanununun 263 üncü” ibaresi “Türk Ceza Kanununun 195 inci” ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

MADDE 51- 1593 say?l? Kanunun 285 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 285- 78 inci maddede yaz?l? memnuiyete ra?men laboratuvarlar?nda kolera ve veba ve ruam kültürleri bulunduranlar elli günden az olmamak üzere adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 52- 1593 say?l? Kanunun 287 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 287- 101 inci maddede zikredilen tedbirlere muhalefet edenler veya tedaviye icabet etmeyenler, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 53- 1593 say?l? Kanunun 288 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 288- 103 üncü maddedeki mecburiyete riayet etmeyenlere, yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 54- 1593 say?l? Kanunun 289 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 289- 109 uncu maddedeki mecburiyete riayet etmeyen tabiplere yüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 55- 1593 say?l? Kanunun 290 ?nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 290- 110 uncu maddede yaz?l? yasaklara ayk?r? hareket edenler, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 56- 1593 say?l? Kanunun 291 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 291- 112 nci maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyen ve tedaviye icabet eylemeyenler, Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 57- 1593 say?l? Kanunun 292 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 292- 137 nci maddede gösterilen mecburiyete riayet etmeyen gemi süvarilerine ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 58- 1593 say?l? Kanunun 294 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 294- S?hhat ve ?çtimai Muavenet Vekaletiyle ?ktisat Vekaleti taraf?ndan 141 inci maddede gösterildi?i veçhile mü?tereken tespit edilen nizamnamede mündemiç levaz?m ve saireyi bulundurmayan ve yolcular?n selamet ve emniyetini temin eyleyecek tedbirlere riayet etmeyen gemi sahip veya süvarilerine dörtyüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir ve bu levaz?m ikmal edilinceye kadar gemilerin seyrüseferlerine mümanaat olunur.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar? mahallî mülkî amir taraf?ndan verilir.”

MADDE 59- 1593 say?l? Kanunun 295 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 295- 179 uncu maddede zikredilen nizamname ile S?hhat ve ?çtimai Muavenet ve ?ktisat Vekaletlerince mü?tereken tespit edilen tedbirlere riayet etmeyen i? sahiplerine be?yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Bu yüzden ?ahsî veya umumi zarar has?l oldu?u takdirde ahkam? umumiye mucibince takibat? kanuniye ifa edilir.”

MADDE 60- 1593 say?l? Kanunun 296 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 296- 185 inci maddedeki memnuiyet hilaf?na hareket edenler alt? aya kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 61- 1593 say?l? Kanunun 297 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 297- 186 ve 187 nci maddelerdeki fiilleri i?leyenler, üç aydan alt? aya kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 62- 1593 say?l? Kanunun 298 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 298- 205 inci maddedeki mecburiyete riayet edilmeyen mahaller, gerekli yükümlülükler yerine getirilinceye kadar mahallî mülkî amir taraf?ndan faaliyetten men edilir.”

MADDE 63- 1593 say?l? Kanunun 299 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 299- 215 inci maddede zikredilen defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defneden mezar bekçileri veya ölü sahipleri Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 64- 1593 say?l? Kanunun 301 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 301- Müsaadesiz olarak bir ?ehir ve kasabadan di?erine ölü nakledenler Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 65- 1593 say?l? Kanunun 302 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 302- Belediyelerce 252 nci maddeye tevfikan s?hhi mahzuru olmad??? tasdik edilmeden sahip olduklar? binalar? iskan ettirenler veya icara verenlere yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 66- 15/5/1930 tarihli ve 1608 say?l? Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm? Cezaiye Hakk?nda 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaral? Kanunun Baz? Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 1- Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdi?i vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emretti?i fiilleri i?leyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezas? ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili ki?iye bir süre de verilebilir.

Belediye encümeni karar?nda belli bir fiilin muayyen bir süre zarf?nda yap?lmas?n? da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili ki?i taraf?ndan yap?lmamas? hâlinde, masraflar? yüzde yirmi zamm? ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye taraf?ndan yerine getirilir.”

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayr?ca hüküm bulunmayan hâllerde uygulan?r.”

MADDE 67- 1608 say?l? Kanunun 2 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 2- Belediyelerin karar organlar? veya ilgili komisyonlar taraf?ndan mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlar?na ili?kin ücret tarifelerine uymayan ki?i, belediye encümeni taraf?ndan ikiyüzelli Türk Liras?ndan be?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas?yla cezaland?r?l?r.”

MADDE 68- 10/6/1930 tarihli ve 1705 say?l? Ticarette Ta??i?in Men’i ve ?hracat?n Murakabesi ve Korunmas? Hakk?nda Kanunun 6 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 6- Bu Kanun uyar?nca ilgili Bakanl?kça al?nan kararlara ve düzenlemelere ayk?r? hareket edenlere, tacir olup olmad?klar?na bak?lmaks?z?n, be?yüz Türk Liras?ndan yirmibin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.

Ayr?ca, s?nai veya ticari tesiste ya da ürünlerde, bu Kanun uyar?nca ilgili Bakanl?kça al?nan karar ve düzenlemelere uygunluk sa?lanmas? için zamana ihtiyaç bulunmas? hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar s?nai ve ticari faaliyetin durdurulmas?na karar verilebilir.

Ürünlerin, ikinci f?kra uyar?nca verilen süre içerisinde al?nan karar veya düzenlemelere uygun hâle getirilmemesi hâlinde bunlar?n mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

MADDE 69- 1705 say?l? Kanunun 9 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 9- Bu Kanunun hükümlerine göre idarî yapt?r?m karar? mahallî mülkî amirler taraf?ndan verilir.”

MADDE 70- 24/5/1933 tarihli ve 2219 say?l? Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 35- 34 üncü maddede mezkur ihtar hükümlerini tayin olunan zamanda yapmayan hususi hastanelerin i?letenlerine be?bin Türk Liras? idarî para cezas? verilmekle birlikte, ihtar? mucip olan noksanlar, hastalar?n tedavi ve istirahatine müessir oldu?u takdirde ayr?ca 36 nc? madde hükmü de tatbik olunur.”

MADDE 71- 2219 say?l? Kanunun 40 ?nc? maddesinde yer alan “müdürler seksenyedimilyon lira idarî para cezas?yla cezaland?r?l?r.” ibaresi “müdürlere bin Türk Liras? idarî para cezas? verilir.” ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

MADDE 72- 2219 say?l? Kanunun 41 inci maddesinde yer alan “müdürlerinden yüzyetmi?dörtmilyon lira idarî para cezas? al?n?r.” ibaresi, “müdürlerine ikibin Türk Liras? idarî para cezas? verilir.” ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

MADDE 73- 2219 say?l? Kanunun 42 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 42- Yatan hastalardan 26 ve 27 nci maddelere ayk?r? olarak fazla ücret alan hususi hastanelerin i?letenlerine onbin Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Ayr?ca, fazla tahsil edilen ücret geri al?narak ilgililere iade edilir.”

MADDE 74- 2219 say?l? Kanunun 43 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 43- 29 uncu maddede yaz?lan cerrahi ameliyeleri ayn? maddede yaz?l? tetkik ve tedavileri yap?lmadan icra eden tabiplere, fiilleri suç olu?turmad??? takdirde, be?bin Türk Liras? idarî para cezas? verilir. E?er bu suretle cerrahi ameliye yap?lan hasta vefat eder ve vefat?n ameliyattan evvel yap?lmas? laz?m ve mümkün olan ?artlar?n ifa edilmemesinden ileri geldi?i meydana ç?karsa cerrahi ameliyeyi icra eden tabip hakk?nda Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur. 29 uncu maddenin son f?kras?nda yaz?l? zaruri sebeple ameliyattan evvel ifa edilmeyen ?artlardan ve bunlar?n neticelerinden dolay? cezaya hükmolunmaz.”

MADDE 75- 2219 say?l? Kanunun 44 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 44- Tedavisini üstüne ald??? hastalar?, yerine vekil b?rakmadan izinsiz olarak kendi arzular?yla terkederek bu hastalar?n tedavisiz kalmalar?na sebep olan, 11 inci maddede yaz?lan mütehass?s tabiplere ikibin Türk Liras? idarî para cezas? verilir. E?er bu suretle tedavisiz b?rak?lmak neticesi olarak hasta ki?inin hastal???n?n a??rla?mas? veya ölmesi halinde mes’ul mütehass?s tabip hakk?nda Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri tatbik olunur.”

MADDE 76- 2219 say?l? Kanunun 45 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 45- Bu Kanun ve 21 inci maddede yaz?lan nizamname ile tayin olunan mecburiyetleri yapmayan veya memnuiyetlere ayk?r? hareketlerde bulunanlara bin Türk Liras? idarî para cezas? verilir.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar? mahallî mülkî amir taraf?ndan verilir.”

MADDE 77- 12/6/1933 tarihli ve 2313 say?l? Uyu?turucu Maddelerin Murakabesi Hakk?nda Kanunun 23 üncü maddesinin dördüncü f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve bu f?kradan sonra gelmek üzere a?a??daki f?kra eklenmi?tir.

“?zin belgesi almadan ya da izin belgesi almas?na ra?men bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kay?tl? yerden ba?ka yerde kenevir ekimi yapan ki?i, elli günden az olmamak üzere adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.”

“Münhas?ran esrar elde etmek amac?yla kenevir ekimi yapan ki?i bir y?ldan yedi y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r. Bu madde kapsam?nda ekim yapma ibaresinden, tohumun topra?a ekilmesinden ürünün hasad?na kadarki süreç anla??l?r.”

MADDE 78- 2313 say?l? Kanunun 24 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 24- Uyu?turucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden ba?kalar?na satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip veya mesul müdürleri Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyar?nca cezaland?r?l?r.”

MADDE 79- 2313 say?l? Kanunun 25 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 25- 17 nci maddede yaz?l? vesikalar? almay? ihmal eden veya saklamayan yahut bu Kanunda zikredilen defterleri tutmayan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürlerine mahallî mülkî amir taraf?ndan be?yüz Türk Liras?ndan ikibin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 80- 2313 say?l? Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü f?kralar? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Birinci f?krada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, sat?n alanlar veya satanlara, mahallî mülkî amir taraf?ndan onbin Türk Liras?ndan yüzbin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Ayr?ca, bu maddelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Birinci f?krada belirtilen maddelerden herhangi birini, uyu?turucu veya uyar?c? maddelerin imalat?nda kullan?lmak amac?yla imal, ithal veya ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, sat?n alan veya satanlar, Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesine göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 81- 21/6/1934 tarihli ve 2527 say?l? Basma Yaz? ve Resimleri Derleme Kanununun 10 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 10- Verilmesi mecburi olan basma yaz? ve resimleri müddeti içinde vermeyenlere mahallî mülkî amir taraf?ndan ikiyüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Ayr?ca, verilmesi gereken basma yaz? ve resimlere elkonularak Milli E?itim Bakanl???na devredilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

MADDE 82- 27/1/1936 tarihli ve 2903 say?l? Pamuk Islah? Kanununun 7 nci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Bu Kanun hükümlerine ayk?r? hareket edenlere mahallî mülkî amir taraf?ndan üçyüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 83- 11/6/1936 tarihli ve 3039 say?l? Çeltik Ekimi Kanununun 11 inci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“?zinsiz ve fakat kanunun hükümlerine uygun olarak çeltik ekenlere ektikleri her dekar için elli Türk Liras? idarî para cezas? verilir. ?zinsiz yap?lan çeltik ekimi ayn? zamanda bu Kanunun ve bu Kanuna göre yap?lacak idarî ve fenni talimatlar?n hükümlerine uygun olmazsa, ekilen her dekar için yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Ayr?ca, komisyonca gerek görülmesi ve karar verilmesi hâlinde zab?ta kuvvetleriyle bu gibi çeltikliklerin suyu da kesilir.”

MADDE 84- 3039 say?l? Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“S?hhi zarar? oldu?u hâlde istenildi?i zaman sular?n?n tamamen ve az zamanda bo?alt?lmas?n? temin edecek savaklar? olan bendlerin uzakl??? kesik sulama usulünde oldu?u gibidir. Bu bendlerin çeltik arklar? gibi muayyen zamanlarda aç?l?p sulara serbest ak?nt? verilmesi gerekir. Bu hükümlere ayk?r? hareket edenlere, ikiyüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Çeltik biçildikten sonra ertesi y?l ekim haz?rl?klar?na ba?lan?ncaya kadar çeltikliklerin yine su alt?nda b?rak?lmas? yasakt?r. Ancak milleme, zararl? hayvanlar?n öldürülmesi gibi maksadlarla s?tma sürfelerinin ya?amayaca?? k?? aylar? içinde bu yerlerin su alt?nda b?rak?lmas?na komisyonca izin verilebilir. Ba?ka zamanlarda ise bir haftaya kadar izin verilebilir. Bunun aksini yapanlara her dekar için on Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 85- 3039 say?l? Kanunun 22 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 22- Kesik sulama tatbik olunan yerlerde çeltik komisyonunun tespit etti?i zamanlarda çeltik tarlalar?n? tamamen susuz b?rakmayanlara ve bu maksadlarla suyu kesik ana arklar?n suyunu açmak te?ebbüsünde bulunanlara yüzelli Türk liras? idarî para cezas? verilir ve tekrar?nda bunlar? yapanlar?n sular? büsbütün kesilir.”

MADDE 86- 3039 say?l? Kanunun 27 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 27- Çeltikliklerde çal??t?r?lan i?çilerin s?hhatlerinin korunmas? için konulan hükümlere ayk?r? hareket edenlere veya mükellef olduklar? vazifeleri yapmayanlara yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Tekrarlayanlara bu ceza verilmekle beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi yasak edilir.”

MADDE 87- 3039 say?l? Kanunun 28 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 28- Bu Kanun hükümleri içinde çeltikliklerin yeniden yap?lmas?, idare ve ?slah?, sular?n sevk ve idaresi ve bunun gibi hususlar hakk?nda bu Kanunda yaz?l? yasaklara ayk?r? hareket edenlere veya mükellef olduklar? vazifeleri yerine getirmeyenlere ve çeltik komisyonu kararlar?n? yapmayanlara yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Ayr?ca, bu fiilin tekrar? hâlinde bu ceza verilmekle beraber komisyonca bunlara çeltik ekimi yasak edilir.”

MADDE 88- 3039 say?l? Kanunun 30 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 30- Bu Kanunda yaz?l? idarî para cezalar?na çeltik komisyonlar?nca karar verilir.”

MADDE 89- 3039 say?l? Kanunun 31 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 31- Bu Kanun hükümlerine göre verilen idarî para cezalar? 5326 say?l? Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil olunarak ilgili il özel idaresinin hesab?na aktar?l?r.

Hususi idareler, buna kar?? her y?l bütçelerine çeltik ekimi için, çeltik komisyonunca yap?lacak masrafa kar??l?k olmak üzere gelir k?sm?na koydu?u gelir kadar masraf k?sm?na da ayn? tahsisat? koymak mecburiyetindedir. ?u kadar ki, hususi idareler, herhangi bir zamanda gelirden kar??l??? olmad?kça sarfiyat yapamazlar. Her y?l içinde kalan para hususi idarelerce çeltik komisyonu emrine o yerin Ziraat Bankas?na yat?r?l?r. Bu para çeltik komisyonunun teklifi ve Ziraat Vekilli?inin imzas?yla mahallî çeltik i?lerinin ileri götürülmesi hususlar?nda kullan?l?r ve y?l sonunda bu sarfiyat?n hesab? Ziraat Vekilli?ine verilir.

Çeltik komisyonlar?n?n masraflar? için komisyon nam ve hesab?na hususi idarelerce tahsil edilmi? para bulunmad??? takdirde bu i?ler için icab eden tahsisat Ziraat Vekilli?ince hususi idarelere verilir. ?u kadar ki; masraf geliri a?arsa kar??l??? Ziraat Vekilli?i bütçesinde Çeltik Ekimi Kanununun tatbiki masraf? ad? ile aç?lacak fas?ldan hususi muhasebeler emrine tediye olunur.

MADDE 90- 3039 say?l? Kanunun 33 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 33- Çeltik komisyonunun memur olmayan üyeleri ve mutemet heyetleri üyeleriyle su korucular?na kar??, vazifelerini yapt?klar? s?rada, suç i?leyenler hakk?nda, Türk Ceza Kanununun kamu görevlileri aleyhine suç i?leyenlere dair olan hükümleri tatbik olunur.”

MADDE 91- 19/4/1937 tarihli ve 3153 say?l? Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Di?er Fizyoterapi Müesseseleri Hakk?nda Kanunun 11 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 11- Mütehass?s oldu?u hâlde bu Kanunda yaz?l? müesseseler için izin almayan ki?iye üçbin Türk Liras?; bu müesseseleri açan mütehass?s olmayanlara ise, be?bin Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 92- 3153 say?l? Kanunun 13 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 13- 3 üncü maddede ad? geçen nizamnamedeki vas?f ve ?artlara uygun olmayan cihazlar? kullananlara üçbin Türk Liras? idarî para cezas? verilir.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar? mahallî mülkî amir taraf?ndan verilir.”

MADDE 93- 17/12/1937 tarihli ve 3284 say?l? Baz? Maden Hurdalar?n?n D??ar? Ç?kar?lmas?n?n Yasak Edilmesi ve Sat?n Al?nmas? Hakk?nda Kanunun 7 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 7- Yasaklanm?? olmas?na ra?men, 1 inci maddede yaz?l? hurdalar?;

a) Yurt d???na ç?karmaya te?ebbüs edenlere bin Türk Liras?ndan onbin Türk Liras?na kadar,

b)Yurt d???na ç?karanlara hurdan?n piyasa de?erinin iki kat?,

idarî para cezas? verilir.

Ayr?ca, birinci f?kran?n (a) bendinde say?l? kabahat konusu e?yaya elkonulur ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu maddede yaz?l? olan idarî yapt?r?m kararlar? mahallî mülkî amir taraf?ndan verilir.

Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen hurda, askerî fabrikalara teslim edilir.”

MADDE 94- 17/6/1938 tarihli ve 3458 say?l? Mühendislik ve Mimarl?k Hakk?nda Kanunun 8 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Yukar?daki madde hükümlerine ayk?r? harekette bulunanlar, alt? aydan iki y?la kadar hapis ve adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 95- 20/6/1938 tarihli ve 3468 say?l? Pul ve K?ymetli Ka??tlar?n Bayiler ve Memurlar Vas?tasiyle Satt?r?lmas?na ve Bunlara Sat?? Aidat? Verilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 5- Pul ve k?ymetli kâ??t bayili?i yapabilmek için mahallin en büyük maliye memurundan ruhsat tezkeresi almak ?artt?r. Noterler ve kendilerine izin verilen memurlar bu kayidden müstesnad?r.

Ruhsat tezkeresi almaks?z?n pul ve k?ymetli kâ??t satanlara, almakla yükümlü olduklar? ruhsat tezkeresi resminin be? misli idarî para cezas? verilir.

?zin almaks?z?n pul ve k?ymetli kâ??t satan memurlara, bulunduklar? mahalle mahsus bayi ruhsat tezkeresi resminin be? misli idarî para cezas? verilir.

Pul ve k?ymetli kâ??tlar? k?ymetinden fazla bedelle satanlara fazla bedelle satt??? pul ve k?ymetli kâ??t bedellerinin be? misli idarî para cezas? verilir. Ancak, verilecek idarî para cezas?n?n miktar? yüz Türk Liras?ndan az olamaz. Tekrar? hâlinde bayilerin ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat tezkeresi verilmez.”

MADDE 96- 3468 say?l? Kanunun 6 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 6- 5 inci maddede yaz?l? idarî yapt?r?mlara karar vermeye defterdar veya mal müdürü yetkilidir.”

MADDE 97- 26/1/1939 tarihli ve 3573 say?l? Zeytincili?in Islah? ve Yabanilerinin A??latt?r?lmas? Hakk?nda Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Bu hükme ayk?r? hareket edenler hakk?nda zarar görenin ?ikâyeti üzerine üç aya kadar hapis veya adlî para cezas?na hükmolunur.”

MADDE 98- 3573 say?l? Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Yukar?daki f?kra gere?ince kurulacak birliklerin kurulu? ve çal??ma esaslar? ile zeytinliklerin bak?m? Tar?m ve Köyi?leri Bakanl???nca üç ay içinde haz?rlanacak yönetmelikle belirlenir. Belirlenecek bu kurallara göre zeytinliklerine bakmayan üreticiye a?aç ba??na on Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 99- 3573 say?l? Kanunun 20 nci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Zeytincilik sahalar? daralt?lamaz. Ancak, belediye s?n?rlar? içinde bulunan zeytinlik sahalar?n?n imar hudutlar? kapsam? içine al?nmas? hâlinde altyap? ve sosyal tesisler dahil toplam yap?la?ma, zeytinlik alan?n?n % 10’unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin a?açlar?n?n sökülmesi Tar?m ve Köyi?leri Bakanl???n?n fenni gerekçeye dayal? iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tar?m ve Köyi?leri Bakanl???na ba?l? ara?t?rma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odas?n?n uygun görü?ü al?n?r. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin a?ac? kesilemez ve sökülemez. ?zinsiz kesenler veya sökenlere a?aç ba??na altm?? Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 100- 3573 say?l? Kanunun 21 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 21- Bu Kanun hükümlerine göre idarî para cezas?na karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.”

MADDE 101- 7/6/1939 tarihli ve 3634 say?l? Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 64 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 64- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan, mallar?n? mevcut olmas?na ra?men vermeyenlerden bu mallar zorla al?n?r ve haklar?nda üç aya kadar hapis cezas?na hükmolunur.”

MADDE 102- 3634 say?l? Kanunun 65 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 65- Bu Kanun mucibince salahiyettar makamlara bildirme?e mecbur olduklar? hususat? suiniyetle yanl?? olarak bildirenler haklar?nda üç aya kadar hapis cezas?na hükmolunur.”

MADDE 103- 3634 say?l? Kanunun 67 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 67- 27 nci maddede yaz?l? mecburiyetlere riayet etmeyenlere mahallî mülkî amir taraf?ndan ikiyüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 104- 3634 say?l? Kanunun 68 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Kanunun 1 inci maddesinde yaz?l? hâllerde milli müdafaa mükellefiyetine tabi tutuldu?u sahiplerine tebli? edilen her türlü nakil ve cer vas?talar?n?, kabul edilebilir bir sebebe dayanmaks?z?n milli müdafaa mükellefiyeti komisyonunun tayin etti?i müddet zarf?nda bildirdi?i yerde bulundurmayanlar, yirmi günden az olmamak üzere adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.”

MADDE 105- 3634 say?l? Kanunun 69 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 69- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan madenleri i?letenler mükellefiyet emrini suiniyetle yapmad?klar? takdirde alt? aydan iki y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.

Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikinden sonra ç?karm?? olduklar? madenleri ciheti askeriyenin müsaadesi olmaks?z?n ba?kalar?na vermi? olanlar, birinci f?kra hükmüne göre verilen hapis cezas?n?n yan? s?ra be?bin güne kadar adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r. Ancak, verilecek adlî para cezas?n?n miktar? suçun konusunu olu?turan madenlerin piyasa de?erinden az olamaz.”

MADDE 106- 3634 say?l? Kanunun 70 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 70- Milli Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan s?nai müesseselerin sahipleri veya i?letenleri mükellefiyet emrini suiniyetle yapmad?klar? takdirde alt? aydan iki y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r.

Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikinden sonra ciheti askeriyenin müsaadesi olmaks?z?n ba?kalar?na mamul veya mahsul verenler, birinci f?kra hükmüne göre verilen hapis cezas?n?n yan? s?ra be?bin güne kadar adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r. Ancak, verilecek adlî para cezas?n?n miktar? suçun konusunu olu?turan mamul ve mahsullerin piyasa de?erinden az olamaz.”

MADDE 107- 3634 say?l? Kanunun 71 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 71- Manevralarda at?? yap?lan ve hususi i?aret ve alametlerle girilmesi yasak edilen yerlere girenler ve bu mahallere hayvan sokanlara mahallî mülkî amir taraf?ndan elli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 108- 5/7/1939 tarihli ve 3670 say?l? Milli Piyango Te?kiline Dair Kanunun 13 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 13- Biletlerin, üzerinde yaz?l? k?ymetlerden daha yüksek fiyatla sat?lmas? memnudur. Hilaf?na hareket eden bayiler yüksek fiyatla satt?klar? beher bilet için ikiyüz Türk Liras? idarî para cezas?yla cezaland?r?lacaklar? gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri taraf?ndan geri al?n?r.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar? mahallî mülkî amir taraf?ndan verilir.”

MADDE 109- 2/7/1941 tarihli ve 4081 say?l? Çiftçi Mallar?n?n Korunmas? Hakk?nda Kanunun 10 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 10- Bu Kanunda yaz?l? istisnalar ile idarî para cezalar? d???nda koruma veya ihtiyar meclislerinin bu Kanun hükümlerine göre verecekleri kararlar aleyhine alakal?lar taraf?ndan karar?n kendilerine tebli?i tarihinden itibaren on gün zarf?nda murakabe heyetine müracaat ve itiraz olunabilir. Murakabe heyetinin verdi?i;

a) ?darî para cezas?na ili?kin kararlar?na kar?? Kabahatler Kanunu hükümlerine göre,

b) Di?er kararlar?na kar?? bu Kanun hükümlerine göre,

kanun yoluna ba?vurulabilir.”

MADDE 110- 4081 say?l? Kanunun 14 üncü maddesine “ç?karmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “disiplin” ibaresi eklenmi?tir.

MADDE 111- 4081 say?l? Kanunun 23 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 23- Bu Kanun ile vazifedar olanlar?n vazifeleri dolay?s?yla i?ledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ili?kin hükümleri tatbik olunur.

Bu gibilerin ifa ettikleri vazifeden dolay? kendilerine kar?? görevleriyle ba?lant?l? olarak i?lenen suçlar kamu görevlileri aleyhine i?lenmi? say?l?r.”

MADDE 112- 4081 say?l? Kanunun 31 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 31- Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin (V) numaral? bendine göre ittihaz edecekleri tedbirlere ayk?r? harekette bulunanlara, koruma veya ihtiyar meclislerince elli Türk Liras?ndan ikiyüzelli Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.

Sahip bulundu?u hayvanlar? mahallî adetlere ayk?r? olarak ba??bo? b?rakan ki?iye, koruma veya ihtiyar meclisi taraf?ndan, ba??bo? b?rak?lan her bir hayvanla ilgili olarak on Türk Liras? idarî para cezas? verilir. Ancak her defas?nda verilecek ceza ikiyüz Türk Liras?ndan fazla olamaz.

Bu Kanun hükümleri uyar?nca verilen idarî para cezalar?ndan tahsil edilen miktar?n tamam? koruma sand???na irat kaydolunur.”

MADDE 113- 14/1/1943 tarihli ve 4373 say?l? Ta?k?n Sulara ve Su Bask?nlar?na Kar?? Korunma Kanununun 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f?kralar? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Davet an?nda köy ve kasabalar?nda bulunup da s?hhi vaziyetleri müsait oldu?u hâlde ve ba?kaca makbul bir sebep olmaks?z?n bu davete icabet etmeyenler ile gidip çal??mayanlar, kaymakam veya valinin karar?yla Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyar?nca cezaland?r?l?r.

6 nc? maddede yaz?l? memurlardan hadise mahalline yard?mc? göndermeyenlerle bu Kanunun hükümlerini tatbikte ihmali görülenler Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesinin ikinci f?kras?na göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 114- 16/7/1943 tarihli ve 4473 say?l? Yang?n, Yersars?nt?s?, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adlîye Dairelerinde Ziyaa U?rayan Dosyalar Hakk?nda Yap?lacak Muamelelere Dair Kanunun 35 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 35- Bir i?e ait vesika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emriyle bu vesikay? verme?e mecburdur. Bu makamlarca vesika as?llar?n?n al?konulmas?na lüzum görülmezse suretleri al?narak asl? iade edilir. As?llar? al?konulan vesikalar?n suretleri bedava tasdik olunur. Mahkeme veya büro veya tetkik mercii tetkik etti?i maddeye müteallik olarak hakiki ve hükmi her ?ah?stan lüzum gördü?ü her suali sorabilir. Bu suallere do?ru olarak ve tayin edilen müddette cevap vermek mecburidir. Bu müddet be? günden a?a?? ve yirmi be? günden yukar? olamaz.

Bu Kanun kapsam?na giren belgeleri, aç?kça istenmesine ra?men, kendisinde bulundu?u hâlde yetkili kamu görevlisine vermeyen ki?i bir y?ldan be? y?la kadar hapis cezas?yla cezaland?r?l?r.

Bu Kanun kapsam?na giren belgelerle ilgili bilgileri aç?kça istenmesine ra?men, yetkili kamu görevlisine vermeyen veya yanl?? bilgi veren ki?i üç aydan iki y?la kadar hapis cezas?yla cezaland?r?l?r.

Bu madde hükümleri bir do?al veya sosyal felaket d???nda herhangi bir sebeple belgelerin yok olmas? veya kaybedilmesi hâlinde de uygulan?r.

Bu maddede yaz?l? suçlar bir avukat taraf?ndan yap?lm??sa do?rudan do?ruya veya yukar?da belirtilen makamlardan verilecek müzekkere üzerine hakk?nda baro taraf?ndan ayr?ca disiplin cezas? dahi tayin olunur.

Baro, disiplin cezas? tayini hususunda mahkemece verilecek beraat karar?yla mukayyet de?ildir.”

MADDE 115- 4473 say?l? Kanunun 36 nc? maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Soru?turma evresi genel hükümler uyar?nca yenilenir.”

MADDE 116- 4473 say?l? Kanunun 38 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 38- Kovu?turma evresinde dosyalar?n noksan? mahkemece ikmal edilir.

Dosya yoksa veya mevcudu duru?ma yap?lmas?na imkân vermeyecek derecedeyse soru?turma yeniden yap?l?r.”

MADDE 117- 4473 say?l? Kanunun 43 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 43- Bir do?al veya sosyal felaket nedeniyle ya da ba?ka herhangi bir sebeple belgelerin yok olmas? veya kaybolmas? hâlinde dava zamana??m? süresi dosya kovu?turma i?lemlerine devam edecek ölçüde tamamlan?ncaya kadar i?lemez. Ancak, dosyan?n yok edilmesine veya kaybolmas?na kasten sebebiyet verilmemi? olmas? hâlinde bu durma süresi be? y?ldan fazla olamaz.”

MADDE 118- 7/8/1944 tarihli ve 4654 say?l? Memleket ?çi Dü?mana Kar?? Silahl? Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 6 nc? maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Bu Kanun hükümlerine göre tesis edilen mükellefiyetlerde davete icabet etmeyenlerle icabetten sonra kaçanlar veya verilen vazifeleri ihmal edenler veya bu Kanunun tatbikini her hangi bir ?ekilde zorla?t?ranlar Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyar?nca cezaland?r?l?r. ?darî para cezas?na, mahallî mülkî amir taraf?ndan karar verilir.”

MADDE 119- 4654 say?l? Kanunun 8 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 8- Bu Kanun hükümlerine göre müdafaa i?lerinde kullan?lmak üzere haz?rlanm?? veya bu i?te tahsis k?l?nm?? olan tesisat? ve e?yay? kasten tahrip edenler veya hasara u?ratanlar ve bu i?e tahsis edilmi? olan esliha, cephane ve teçhizat? zorla alanlar ve çalanlar iki seneden sekiz seneye kadar hapis cezas?yla cezaland?r?l?r.

Zarar?n taksirle meydana gelmesi halinde, faile alt? aydan üç seneye kadar hapis cezas? verilir.”

MADDE 120- 10/6/1946 tarihli ve 4922 say?l? Denizde Can ve Mal Koruma Hakk?nda Kanunun 20 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 20- Bu Kanunda yaz?l? sebeplerle;

a) Yolculu?una izin verilmemi?,

b) Denize elveri?lilik belgesi almam??,

c) Belgesi battal edilmi?,

d) Belgesinin süresi geçmi? ve idarece uzat?lmam??,

olmas?na ra?men sefere ç?kan ticaret gemisi derhal seferden al?konularak muhafaza edilmek üzere en yak?n elveri?li limana çekilir. Gemideki yükün gidece?i yere götürülmesi için gerekli bütün masraflar donatan taraf?ndan kar??lan?r. Ayr?ca, gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatan?na be?bin Türk Liras?ndan yirmibe?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.

Geminin muhafaza edilmek üzere limana çekilmesi ve limanda tutulmas?, yük ve yolcular?n gidecekleri yere götürülmesi dolay?s?yla olu?an bütün masraflar ile idarî para cezalar? eksiksiz olarak ödendi?i takdirde 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde gemi serbest b?rak?l?r.

Geminin al?konuldu?u tarihten itibaren otuz gün geçmesine ra?men kaptan veya donatan?n bu madde hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde gemi, liman?n bulundu?u yerin mülkî amirli?i taraf?ndan ihale mevzuat? hükümlerine ba?l? olmaks?z?n sat?l?r. Sat??tan elde edilen gelirden geminin limana çekilmesi ve muhafaza edilmesi için gerekli olan bütün masraflar kar??land?ktan ve para cezas? tahsil edildikten sonra bakiye miktar?n kalmas? hâlinde bu miktar donatan?n veya yasal temsilcisinin ba?vurusu üzerine kendisine ödenir.

Geminin sat???n?n gerçekle?tirilememesi veya gerçekle?tirilmekle beraber sat?? bedelinin masraflar? ve para cezas?n? kar??lamamas? hâlinde bu miktar 21/7/1953 tarihli ve 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine göre donatandan ve gemi kaptanlar?ndan mü?terek ve müteselsil sorumluluk esas?na göre tahsil edilir.

Donatan?n yabanc? gerçek veya tüzel ki?i olmas? veya kaptan?n Türk vatanda?? olmamas? hâlinde bu masraflar ayl?k yüzde be? gecikme zamm?yla birlikte genel hükümlere göre tahsil olunur.”

MADDE 121- 4922 say?l? Kanunun 21 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 21- Yolcu ta??mas?na izin verilmemi? bir ticaret gemisiyle ilgili olarak da 20 nci madde hükümleri uygulan?r.

Bu Kanunun 11 inci maddesine göre belirlenen yükleme markas? üzerindeki yükleme çizgilerinin gösterdi?i hadden fazla yükle yolculuk yapan gemi derhal seferden al?konularak en yak?n elveri?li limana çekilir. Gemideki yükün gidece?i yere götürülmesi için gerekli bütün masraflar donatan taraf?ndan kar??lan?r. Ayr?ca gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatan?na be?bin Türk Liras?ndan yirmibe?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.

Geminin limana çekilmesi, limanda tutulmas? ve fazla yükünün bo?alt?lmas? dolay?s?yla olu?an bütün masraflar ile idarî para cezalar? eksiksiz olarak ödendi?i takdirde gemi serbest b?rak?l?r.

Yetkili olmad??? hâlde yükleme markas?n?n yerini de?i?tirenler üç aydan alt? aya kadar hapis cezas?yla cezaland?r?l?r.

Donatan?n kanuna ayk?r? emrine uymu? olmas?, kaptan? sorumluluktan kurtaramaz.”

MADDE 122- 4922 say?l? Kanunun 22 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 22- 12 nci maddede yaz?l? tehlikeli e?yay? tüzükte belirtilen hükümlere ayk?r? olarak yükleyen veya ta??yan gemi kaptan?na be?bin Türk Liras?ndan yirmibe?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir. Gemi donatan? ile ilgili olarak bu cezan?n üst s?n?r? yüzbin Türk Liras?d?r.

12 nci maddede yaz?l? tehlikeli e?yay? ki?ilerin hayat? veya sa?l??? aç?s?ndan tehlikeli olabilecek ?ekilde ta??yan ki?i iki y?ldan be? y?la kadar hapis cezas?yla cezaland?r?l?r.”

MADDE 123- 4922 say?l? Kanunun 23 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 23- Tüzükle belirtilen yard?m isteme i?aretlerini yerinde ve gere?i gibi kullanmayanlarla bu Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü f?kralar?na ayk?r? hareket eden kaptana be?bin Türk Liras?ndan yirmibe?bin Türk Liras?na kadar idarî para cezas? verilir.

Deniz kazas?n?n gerçekle?mesi hâlinde Türk Ticaret Kanununun 982 ve 984 üncü maddeleri hükümlerine göre deniz raporu almayan veya bu raporun tasdikli bir örne?ini kazadan sonra u?rad??? liman reisli?i bulunan ilk limanda liman reisli?ine vermeyen gemi kaptan? iki y?la kadar hapis cezas?yla cezaland?r?l?r.

Bu Kanunda yer alan idarî para cezalar? yetkili liman ba?kanlar? ile sahil güvenlik bot komutanlar? taraf?ndan verilir.”

MADDE 124- 4922 say?l? Kanunun 24 üncü maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 24- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f?kras? ile 14, 15 ve 16 nc? maddelerindeki yard?m yükümlülüklerinin her birine ayk?r? hareket eden kaptanlar, Türk Ceza Kanununun 98 inci maddesi hükmüne göre cezaland?r?l?r.”

MADDE 125- 10/6/1949 tarihli ve 5442 say?l? ?l ?daresi Kanununun 66 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 66- ?l genel kurulu veya idare kurullar? yahut en büyük mülkiye amirleri taraf?ndan kanunlar?n verdi?i yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebli? veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icras?na muhalefet eden veya mü?külat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir taraf?ndan Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyar?nca cezaland?r?l?r.”

MADDE 126- 11/2/1950 tarihli ve 5539 say?l? Karayollar? Genel Müdürlü?ü Kurulu? ve Görevleri Hakk?nda Kanunun 21 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“Karayollar? Genel Müdürlü?ü i?letiminde olan eri?me kontrollü karayollar? için belirlenen geçi? ücretlerini ödemeden geçi? yapt??? tespit edilen araç sahiplerine Karayollar? Genel Müdürlü?ünce geçi? ücretinin on kat? kadar idarî para cezas? verilir.”

MADDE 127- 2/3/1950 tarihli ve 5584 say?l? Posta Kanununun 56 nc? maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 56- 8 inci maddede yaz?l? yasa?a ayk?r? olarak posta pullar?yla ücret al?nmakta kullan?lan de?erli ka??tlar? satanlara yüz Türk Liras? idarî para cezas? ve 7 nci maddede yaz?l? ücret alma makinelerini izinsiz satan ve kullananlara be?yüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 128- 5584 say?l? Kanunun 57 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 57- ?zin almadan posta kutular?n?, abone kutular?n? ve bunlar? açacak anahtarlar? yapanlara, bunlar? kullananlara, ta??tlara posta ta??tlar? ?eklini verenlere veya bunlar? kullananlara, fiilleri suç olu?turmad??? takdirde, ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 129- 5584 say?l? Kanunun 58 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 58- Tehlikeli olduklar? için kabulü yasak olan maddeleri posta ile gönderenlere, fiili suç olu?turmad??? takdirde, dörtyüz Türk Liras? idarî para cezas? verilir.”

MADDE 130- 5584 say?l? Kanunun 59 uncu maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“MADDE 59- I- A) Posta tekeli alt?nda bulunan maddeleri kaçak olarak götürenlerle bilerek bunlarla gönderenler,

B) Ba?kalar?n?n adlar?na olan tekele ba?l? maddeleri bir araya toplay?p posta ile yollayanlar,

C) 22 nci madde hükmünü ihlal edenler,

ikiyüzelli Türk Liras? idarî para cezas?yla cezaland?r?l?rlar.

II- Bu sebeplerle verilmemi? olan posta ücretleri de dört kat al?n?p dörtte üçü kaça?? tutana verilir.

Bu Kanunda yaz?l? olan idarî para cezalar? o yerin mülkî amiri taraf?ndan verilir.”

MADDE 131- 5584 say?l? Kanunun 60 ?nc? maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

“?zinsiz posta faaliyetinde bulunulmas?

MADDE 60- Bu Kanun kapsam?na giren faaliyetleri ilgili makamlardan gerekli izinler al?nmaks?z?n ticari aResmi Gazete
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var