TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


29 Mart 2009 Yerel Seçimleri

Seçim takviminin baz? önemli a?amalar? ?öyle:

5 Ocak 2009 Pazartesi: Muhtarl?k bölgesi ask? listeleri saat 08.00?de ask?ya ç?kar?lacak. 1 Ocak 2009 itibar?yla nüfus müdürlüklerinden al?nacak nüfus say?s?na göre, il seçim kurullar?nca (2008 Mali Y?l? sonuna kadar yeni kurulmu? ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi as?l ve yedek üye say?lar?n?n, seçim çevrelerine göre tespiti yap?lacak.

9 Ocak 2009 Cuma: Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklar?n? YSK?ya bildirmelerinin son günü.

24 Ocak 2009 Cumartesi: Siyasi partilerin birle?ik oy pusulas?ndaki yerlerinin belirlenmesi için YSK taraf?ndan kura çekilecek.

30 Ocak 2009 Cuma: 5 Ocak 2009?da ask?ya ç?kar?lan muhtarl?k bölgesi ask? listeleri saat 17.00?de ask?dan indirilecek.


?UBAT AYI TAKV?M?
1 ?ubat 2009 Pazar: Muhtarl?k bölgesi ask? listelerine yap?lacak itirazlar?n karara ba?lanmas?n?n son günü.

2 ?ubat 2009 Pazartesi: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamas?na kat?lacaklar; büyük?ehir belediye ba?kanl??? seçimi ile ilgili il seçim kurullar?nca, belediye ba?kanl???, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili ilçe seçim kurullar?nca ilan edilecek.

4 ?ubat 2009 Çar?amba: Saat 08.00?de ask? süresi içinde muhtarl?k bölgesi ask? listelerinde gerçekle?en tüm de?i?iklikler ile itiraz üzerine listeden ç?kar?lmalar?na ve kay?tlar?n dondurulmas?na karar verilen seçmenlere ait bilgi de?i?ikli?i listeleri ayr? ayr? düzenlenerek, manyetik veya ka??t ortam?nda ?al?nd? belgesi? kar??l???nda siyasi partilere verilecek ve bu listelere kar?? itirazlara ba?lanacak.

5 ?ubat 2009 Per?embe: Ask? süresi içinde muhtarl?k bölgesi ask? listelerinde gerçekle?en tüm de?i?iklikler ile itiraz üzerine listeden ç?kar?lmalar?na ve kay?tlar?n dondurulmas?na karar verilen seçmenlere ait bilgi de?i?ikli?i listelerine ili?kin siyasi partilerce yap?lacak itirazlar?n son günü.

7 ?ubat 2009 Cumartesi: Muhtarl?k bölgesi ask? listelerinde gerçekle?en tüm de?i?iklikler ile itiraz üzerine listeden ç?kar?lmalar?na ve kay?tlar?n dondurulmas?na karar verilen seçmenlere ait bilgi de?i?ikli?i ile ilgili siyasi partilere verilen listelere yap?lan itirazlar?n karara ba?lanmas?n?n son günü.

8 ?ubat 2009 Pazar: Ön seçim?aday yoklamas? yap?lacak.

10 ?ubat 2009 Sal?: Muhtarl?k bölgesi ask? listelerindeki de?i?iklikler i?lenerek kesinle?tirilecek.

12 ?ubat 2009 Per?embe: Sand?k atamalar? yap?lacak. Kimlerin hangi sand?kta oy verece?i belirlenecek.

14 ?ubat 2009 Cumartesi: Sand?k seçmen listelerinin ço?alt?lmas?na ba?lanacak.

?l seçim kurullar?nca, birle?ik oy pusulalar?n?n bas?m i?lemi ile ilgili gerekli ön haz?rl?klara (matbaa ile anla?ma gibi) ba?lanacak.

17 ?ubat 2009 Sal?: Siyasi parti ilçe ba?kanl?klar?n?n; belediye ba?kanl???, belediye meclisi üyeli?i ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayr? ayr? düzenleyerek, ilçe seçim kurullar?na, ?al?nd? belgesi? kar??l???nda CD ve ka??t ortam?nda en geç saat 17.00?ye kadar vermelerinin son günü.

Büyük?ehirlerde siyasi parti il ba?kanl?klar?n?n, büyük?ehir belediye ba?kan aday listelerini il seçim kurullar?na ?al?nd? belgesi? kar??l???nda CD ve ka??t ortam?nda en geç saat 17.00?ye kadar vermelerinin son günü.

Ba??ms?z adayl?klar?n? koyacak ki?ilerin adayl?k için ba?vurular?n?n son günü. (Saat: 17.00?ye kadar)

18 ?ubat 2009 Çar?amba: Seçmen bilgi ka??tlar?n?n dökümüne ve da??t?m?na ba?lanacak.

19 ?ubat 2009 Per?embe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalar?n?n son günü.

20 ?ubat 2009 Cuma: Saat 08.00?de geçici aday listeleri (ba??ms?z adaylar dahil) ilçe seçim kurullar?, büyük?ehir belediye ba?kan adaylar? ise il seçim kurullar? taraf?ndan mahallinde ilan edilecek.

?l ve ilçe seçim kurullar?nca, geçici adaylar?n, kanunda yaz?l? adayl?k ?artlar?nda noksanl?k veya ayk?r?l?k bulunup bulunmad??? do?rudan incelemeye al?nacak.

21 ?ubat 2009 Cumartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine kar?? ilgili ilçe seçim kuruluna, büyük?ehir belediye ba?kan adayl??? için ilgili il seçim kuruluna yap?lacak itirazlar?n son günü.

Geçici adaylar?n, adayl?k ?artlar?nda noksanl?k veya ayk?r?l?k yönünde il ve ilçe seçim kurullar?nca yap?lan incelemelerin son günü.

?l veya ilçe seçim kurullar?n?n incelemeleri sonucunda ortaya ç?kan seçilme yeterlili?ine ili?kin eksikliklerin il seçim kurullar?nca ilgili aday ve siyasi parti il ba?kanl???na; ilçe seçim kurullar?nca da ilgililere ve siyasi parti ilçe ba?kanl?klar?na bildirilmesinin son günü.

23 ?ubat 2009 Pazartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine kar?? ilgili ilçe seçim kuruluna, büyük?ehir belediye ba?kan adayl??? için ilgili il seçim kuruluna yap?lan itirazlar?n karara ba?lanmas?n?n son günü.

25 ?ubat 2009 Çar?amba: ?lgililerin ilçe seçim kurulu kararlar?na kar?? il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyük?ehir belediye ba?kanl??? adaylar?na ili?kin kararlar?na kar?? Yüksek Seçim Kuruluna itirazlar?n?n son günü.

2972 say?l? Kanun?un 15/2. maddesine göre adaylar hakk?nda adayl?k ko?ullar?nda noksanl?k veya ayk?r?l?klar nedeniyle yap?lacak itirazlar?n il seçim kurulunca, büyük?ehir belediye ba?kanl??? adaylar?na ili?kin olarak da YSK?ca kesin karara ba?lanmas?n?n son günü.

26 ?ubat 2009 Per?embe: Sand?k kurullar?n?n olu?um i?lemleri tamamlanacak ve olu?umda görev alanlara bu hususun bildirilmesine ba?lanacak.

27 ?ubat 2009 Cuma: YSK?n?n il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlar?na kar?? yap?lm?? itirazlar? kesin karara ba?lamas?n?n son günü.

Seçim kurullar?nca yap?lan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullar?nca siyasi partilere bildirilecek.

28 ?ubat 2009 Cumartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullar?na bildirilmesinin son günü.


MART AYI TAKV?M?
1 Mart 2009 Pazar: Kesin aday listeleri (ba??ms?z adaylar dahil) ilçe seçim kurullar?nca, büyük?ehir belediye ba?kanl??? için il seçim kurullar?nca ilan edilecek.

?l seçim kurullar?nca, birle?ik oy pusulalar?n?n bas?m?na ve bas?m? tamamland?kça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu ba?kanl?klar?na da??t?m?na ve teslimine ba?lanacak.

19 Mart 2009 Per?embe: Seçim propagandas? ve yasaklar? ba?layacak.

23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi ka??tlar?n?n seçmenlere da??t?lmas? tamamlanacak ve da??t?lmayanlar oy torbalar?na konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurullar? ba?kanl?klar?na teslim edilecek.

28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00?de seçim propagandas? sona erecek.

29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Saat 00.00?da seçim yasaklar? sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Martta gerçekle?tirilecek mahalli idareler seçimlerine girecek siyasi partileri belirledi. Seçime, 21 siyasi parti kat?lacak.

YSK?n?n, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, seçime kat?lma ko?ullar?n? ta??yan 21 siyasi parti belirlendi.

Buna göre, mahalli idareler seçimine kat?lacak partiler ?unlar:


Adalet ve Kalk?nma Partisi,
Anavatan Partisi,
Ba??ms?z Türkiye Partisi,
Büyük Birlik Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi,
Demokrat Parti,
Demokratik Sol Parti,
Demokratik Toplum Partisi,
Emek Partisi,
Genç Parti,
Hak ve Özgürlükler Partisi,
??çi Partisi,
Liberal Demokrat Parti,
Millet Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi,
Özgürlük ve Dayan??ma Partisi,
Saadet Partisi,
Sosyaldemokrat Halk Partisi,
Türkiye Komünist Partisi,
Bar?? ve Demokrasi Partisi,
Halk?n Yükseli?i Partisi.Yüksek Seçim Kurulu
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var