TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


Demokratikle?me Paketinde Neler Var ?

Merakla beklenen demokratikle?me paketi Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan 30.09.2013 te aç?kland?. Pakette bulunan ana ba?l?klar ?u ?ekilde aç?kland? :

-ROMAN D?L VE KÜLTÜR ENST?TÜSÜ KURUYORUZ.

-?LKOKULLARDAK? ''ANDIMIZ '' UYGULAMASINI KALDIRIYORUZ.

-KAMU KURUMLARINDA BA?ÖRTÜSÜ YASA?INI KALDIRIYORUZ.

-YARDIM TOPLAMA KONUSUNDAK? KISITLAMALARI KALDIRIYORUZ.

-K???LER?N ÖZEL B?LG?LER? ?LG?S?Z K???LER TARAFINDAN KULLANILAMAYACAK,TOPLAYAMAYACAK.

-K???SEL VER?LER?N KORUNMASINA YASAL GÜVENCE GET?R?YORUZ.

-KÖY ?S?MLER?N?N DE???T?R?LMES?N?N ÖNÜNDEK? YASAL ENGELLER?N? KALDIRIYORUZ.

-?L ?S?MLER?N?N DE???T?R?LMES? ?SE YASAL DÜZENLEMELERE TAB??

-ÖZEL OKULLARDA FARKLI D?L VE LEHÇELERDE E??T?M?N ÖNÜNÜ AÇIYORUZ.

-TOPLANTI VE YÜRÜYÜ? YERLER?N?N BEL?RLENMES?NDE KATILIM SA?LAYACA?IZ. HÜKÜMET KOM?SER? UYGULAMASINA SON VER?YORUZ

-KLAVYELERE ÖZGÜRLÜK GET?R?YORUZ. HARF KISITLAMALARINI KALDIRIYORUZ.

-YA?AM TARZINA SAYGIYI TÜRK CEZA KANUNU ?LE GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ.

-NEFRET SUÇLARININ CEZALARINI ARTTIRIYORUZ.

-YÜZDE 3 ALAN PART?YE DEVLET YARDIMI YAPILAB?L?R.

-BARAJI YÜZDE 5 E ÇEK?P DARALTILMI? BÖLGE SEÇ?M?,BARAJI TAMAMEN KALDIRIP DAR BÖLGE SEÇ?M S?STEM? YA DA MEVCUT S?STEM? DEVAM ETT?REB?L?R?Z.

-YEN? SEÇ?M S?STEM? KONUSUNDA 3 FARKLI ALTERNAT?F? TARTI?MAYA AÇIYORUZ.

-Mevcut seçim sisteminde yüzde 10 baraj? Ak Parti'nin getirdi?i bir sistem de?ildir

-Öncelikle seçim sistemini tart??maya aç?yoruz. De?i?tirmek istiyoruz.

-Bu paketin on y?llar?n tortusunu kald?rd??? ve karde?li?i tesis etti?i aç?k ?ekilde görülecektir.

-Silah?,?iddeti,vandall??? hakareti elimizin tersiyle itece?iz ve her sorunu birlikte çözece?iz.

-Her bir vatanda??n korkusu ve tereddütü de bizim için önemlidir.

-Bu paket 11 y?l önce hayali bile kurulamayan hak ve özgürlükleri getirecek.

-Bu paketin k?ymetini en iyi oca??na ate? dü?enler bilir.

-Sorundan beslenenlerin ileri çözüm laflar? etmeleri sadece çözümsüzlük ça?r?s?d?r.

-Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Muhalefet korku söylemini bir kenara b?rakmal?.De?i?imin önünde durmaktan vazgeçmeli.

-Statükonun taleplerinin milletin taleplerinin önüne geçmesine izin vermeyece?iz.

-Milletimiz her yenili?e aç?k olmu?. Hatta devleti dönü?türen de bizzat milletin kendisi olmu?tur.

-Darbe seneryolar?na ve tertiplere ra?men yolumuzdan dönmedik.

-Demokratik aç?l?m paketi milletimizi sevindirir,darbecilerin uykusunu kaç?r?r.

-Bu bir son nokta asla de?ildir. Türkiye art?k geri döndürülemez ?ekilde demokrasi istikametinde ilerlemektedir.

-Esas olan mücadelenin siyasi zeminde verilmesidir.

-Fikirler de?il silahlar konu?uyorsa oradan çözüm ç?kmaz.

-Bu paket Türkiye'nin ula?t??? seviyenin bir göstergesidir.

-Art?k vatanda??n ihtiyaçlar?na kulak t?kayan, vatanda??n? asimile eden bir devlet anlay??? yoktur.

-Söz,yetki ve karar art?k milletindir.

-27 May?s'?n kara gölgesi bugün asl?nda Türkiye'nin üstündedir.

-Türkiye'de de?i?imin önündeki en büyük engel 27 may?'?n o karanl?k gölgesidir. Ya?at?lan ziniyetidir


Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var