TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


Bir F?rça Bir Ders

Ö?rencisi e?itimini tamamlad?ktan sonra usta, ö?rencisini u?urlarken; “Yapt???n son resmi, ?ehrin en kalabal?k meydan?na koyar m?s?n” demi? ve ilave etmi?: “Resmin yan?na k?rm?z? bir kalem b?rak.. ?nsanlara, resmin be?enmedikleri yerlerine bir çarp? koymalar?n? rica eden bir yaz? ili?tirmeyi de unutma..”
Ö?renci, yapt??? manzara resmini meydana koymu?…
Aradan birkaç gün sonra bakmaya giderken ne görse iyi….

Resmin her taraf? çarp?lar içinde…

Üzülerek ustas?n?n yan?na dönmü?. Usta ressam ö?rencisine; “üzülme, ayn? resmi bir daha yap” demi?.

Ö?renci, ayn? resmi yeniden yapm??.

Usta, resmi yine ?ehrin en kalabal?k meydan?na b?rakmas?n? istemi?. Fakat bu kez yan?na çe?itli renklerde boya ile birkaç f?rça koymas?n? söylemi?. Ayr?ca yan?na da, insanlardan “be?enmedikleri yerleri düzeltmesini” rica eden bir yaz? b?rakmas?n? önermi?.
Ö?renci denileni yapm??. Birkaç gün sonra bakm?? ki, resmine hiç dokunulmam??. Sevinçle ustas?na ko?mu?. Usta ressam ö?rencisine bunu ?öyle aç?klam??: “?lkinde, insanlara f?rsat verildi?inde ne kadar ac?mas?z bir ele?tiri yapabildiklerini gördün. Hayat?nda resim yapmam?? insanlar dahi gelip senin resmini karalad?. ?kincisinde ise, onlardan yap?c? olmalar?n? istedin, kimse dokunamad?. Çünkü yap?c? olmak birikim gerektirir… Ve gördü?ün gibi hiç kimse bilmedi?i bir konuyu düzeltmeye cesaret edemedi.”
Usta ressam devamla:
“?unu unutma; de?er bilmeyenlere eme?ini sunma. Ve asla cahillerle isti?are etme.”


Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var